söndag 11 januari 2015

MSMMSM 

MetylSulfonylMetan

Finns nu i 1,5 kg

Det finns ett ämne som gör håret starkare och mer levande, naglarna starkare och huden mjukare. Samtidigt dämpar det allergiska reaktioner orsakade av föda, pälsdjur, damm och pollen. Ett ämne som kan verka antiinflammatoriskt och smärtlindrande vid ryggvärk, artros, reumatism, ledvärk och andra sjukdomstillstånd – samtidigt som den hjälper mot förstoppning och andra magbesvär. Ämnet som kan åstadkomma allt detta består av organiskt svavel.

VAD ÄR MSM

MSM är en förkortning av metylsulfonylmetan, en organisk form av svavel. Den kemiska formeln för MSM är CH3S02CH3. Det är formen där svavel uppträder i naturen i alla levande organismer, och i vilken det är biologiskt aktivt. MSM är ett luktfritt, vitt, kristallint pulver som är mycket lösligt i varmt vatten och i ett stort antal organiska lösningsmedel. Biologiskt aktiv svavel har otroliga förebyggande och terapeutiska egenskaper. De medicinska egenskaperna hos biologiskt svavel är djupgående, och de är också baserade på uppenbara principer. På grund av dessa egenskaper anses upptäckten av det biologiska svavlets roll för hälsan, och processen som möjliggör dess framgångsrika form som kosttillskott, kan MSM anses som det största framsteget inom ortomolekylär medicin under andra hälften av detta århundrade.

UPPTÄCKTEN AV MSM

För cirka fyrtio år sedan bad Dr. Stanley Jacob och Dr. Robert Herschler, kemister inom massa- och pappersverket Crown Zellerbach Corporation, att de skulle hitta en användning för lignin, en av de viktigaste avfallsprodukterna från växtriket. Oxidation av lignin i en reaktor visade sig resultera i bildning av DMSO (dimetylsulfoxid), en naturlig organisk form av svavel.

Denna vattenlösliga förening har en stark och bitter smak och absorberas snabbt genom huden. Enligt George Bergstrom, som senare startade tillverkning av biologiskt svavel för medicinsk användning, såg arbetare som kom i kontakt med DMSO-mättat avloppsvatten, att deras svett började lukta som DMSO, och det smakade bittert i munnen. Vidare verkade det som vattnet hade speciella medicinska egenskaper.

Många historier om mirakulösa återhämtningar och fördelar berättas fortfarande, men de kan inte styrkas. Det blev dock klart att skärsår, skrapsår, brännskador och stukningar läkte snabbare när man doppade det skadade området i DMSO-mättat vatten. Flera arbetare märkte också att tillstånd som orsakats av artrit och astma förbättrades när de kom i kontakt med DMSO-vattnet.

Efter den ursprungliga upptäckten har flera tusen artiklar och publikationer skrivits i USA som diskuterar de medicinska egenskaperna hos DMSO. På grund av sin bittra smak och genomträngande lukt blev DMSO aldrig så populärt hos allmänheten.

Ett annat problem med DMSO var att det ibland orsakade hudirritation när den applicerades på huden. Av dessa skäl började forskare att ta fram ett mindre frånstötande ämne ur DMSO som skulle innehålla alla dess positiva hälsofördelar men utan dess negativa egenskaper. Vid oxidation* av DMSO kunde man producera MSM, en mycket stabilare organisk svavelförening med medicinska egenskaper som åtminstone motsvarar DMSO men utan lukt och hudirritationskomplikationer.

*Oxidation sker när en atom lämnar ifrån sig elektroner och övergår till en positiv jon.


NATURLIGA KÄLLOR TILL MSM
 
MSM är den naturliga formen där svavel gör en cyklisk resa från livsmedelskedjan till jorden och tillbaka igen, känd som jordens "svavelcykel".
Alger och flera former av plankton kan absorbera massiva mängder oorganisk svavel från havsvatten och omvandla detta till en enkel, organiskt bunden form. När dessa alger och planktonorganismer dör, sker enzymatiska processer i nedbrytningen av de organiska molekylerna i DMS eller Dimetylsulfid. Denna förening är flyktig och löser sig dåligt i vatten. Den samlas i stratosfären, där den oxideras under inflytande av ultraviolett ljus till DMSO (dimetylsulfoxid) och vidare omvandlas det till MSM (metylsulfonylmetan).

DMSO och MSM är mycket lösliga i vatten och koncentrerar sig därför lätt i atmosfärisk vattenånga, som återgår till jorden i form av regn. Växtrötter samlar snabbt upp och koncentrerar dessa svavelkällor. Laboratorieforskning har visat att en 1 ppm-blandning av radioaktivt märkt DMSO och MSM kan koncentreras hundra gånger i växtrötter inom några timmar.

På grund av denna process innehåller regnvatten mycket MSM. Det finns också rikligt i färsk frukt och grönsaker i mängder från i allmänhet 1 till 4 mg/kg. Rå mjölk från kor som betar på svavelrika marker innehåller 2 till 5 mg/kg MSM.
På grund av MSMs flyktiga natur försvinner ämnet snabbt bort när livsmedlen värms upp under matberedning eller pastörisering. Pastöriserad mjölk innehåller därför mindre än 0,25 mg/kg av MSM, ungefär samma mängd som finns i mjölk från kor som matas med torkad, artificiell mat.

MSM går också förlorat när grönsaker och frukt frystes under en längre tidsperiod eller när de bestrålas. På grund av realiteterna i den moderna livsmedelsindustrin, där en stor del av allt som konsumeras antingen värms, bestrålas eller frysts under en tid, drabbas de flesta i högteknologiska samhällen av en kronisk brist på MSM.

MSM OCH MÄNNISKANS HÄLSA

Den naturliga nivån av MSM i cirkulationssystemet hos en vuxen man är omkring 0,2 mg/kg. Normalt utsöndrar vuxna människor 4 till 11 mg MSM per dag i sin urin.
Flera studier tyder på att den systemiska koncentrationen av MSM sjunker hos däggdjur med ökad ålder, eventuellt som en följd av förändrad diet eller kroppsmetabolism.
En del undersökningar tyder på att det finns en lägsta koncentration av MSM som måste bibehållas i kroppen för att bevara normala fysiologiska funktioner och molekylstrukturen hos våra muskuloskeletala system.

Låga koncentrationer av MSM i våra kroppar har varit kopplade till ospecificerade hälsostatusar som trötthet, depression, hög känslighet mot fysisk och psykisk stress och med ett stort antal degenerativa sjukdomar som följd.

MSM är en viktig källa till svavel, men har också unika egenskaper relaterade till dess kemiska struktur och biologiska aktiviteter. För att förstå de förebyggande och terapeutiska egenskaperna hos MSM måste skillnad göras mellan frågorna om "varför människor behöver svavel" och "varför människor behöver MSM."

VARFÖR BEHÖVER KROPPEN SVAVEL?

Efter kalcium och fosfor är svavel det tredje rikaste mineralet i kroppen. En vuxen man i normalstorlek och vikt har cirka 140 gram svavel fördelat i sin kropp. Nästan hälften av allt svavel finns i muskelvävnad, hud och ben.

Proteinstruktur
När växter absorberar MSM från regnvatten omvandlas de till svavelinnehållande aminosyrorna metionin och cystein. Taurin och cystin, de andra två kända svavelaminosyrorna, syntetiseras från cystein. Kroppen tillverkar cirka 80% av de aminosyror som behövs, och dessa är klassificerade som icke essentiella*. De återstående 20%, som kallas essentiella aminosyror, måste erhållas från mat och methionin och cystein anses vara två av dem. Det finns cirka 28 kända aminosyror.
Varje typ av protein består av en unik samling aminosyror i en specifika kombinationer. Två molekyler cystein kan oxideras och bindas samman genom svavel (-S-S-) bindningar. Dessa svavelbindningar är nyckelfaktorerna som håller proteiner i form och bestämmer proteinets egenskaper och biologiska aktiviteter.

*Icke essentiella aminosyror produceras av kroppen.


Bindväv
Naglar och hår består till största delen av ett hårt protein med hög svavelhalt, keratin. Flexibla vävnader som bindväv och brosk innehåller proteiner med flexibla svavelbindningar. Kollagen är det mest rikliga proteinet i kroppen, och en viktig del av all bindväv. I huden arbetar kollagen med fibrer av ett annat protein som heter elastin, för att ge huden elasticitet. I brosk bildas de svavelhaltiga proteoglykanerna glukosamin och kondroitin med kollagen, ett fiberhaltigt proteinämne som ger brosket struktur och flexibilitet.

Bindvävens uppgift i kroppen går helt och hållet ut på att hålla ihop cellerna. Den första biofysiska regulatoriska modellen utvecklades av professor Pischinger, som han kallade "vegetativ byggnadsstruktur". Den teorin utvecklades vidare av Professor Heine, som beskrev proteoglykaner och glykosaminer, och av Dr. Popp, en biofysiker, som visade betydelsen av elektromagnetiska fält i bioinformation.
Deras forskning har visat att den mjuka bindväven, den extracellulära matrisen som omger cellerna, tjänar mer än bara strukturella och bindande ändamål. Det är också viktigt vid transport av näringsämnen, elektrolyter, signalföreningar och atom- och subatomiska partiklar. Således bildar den mjuka bindväven ett viktigt kommunikationsnätverk i kroppen genom överföring av fin materia, bioinformation.

Som många märker senare i livet, förlorar de flexibla vävnaderna sina elastiska egenskaper. En brist på svavel är den troliga orsaken till detta problem. Konsekvenserna är förstyvning av muskler och leder, rynkig hud och minskad elasticitet hos lungvävnader och arteriella blodkärl. Utan tvekan minskar överföringen av bioinformation via mjuk bindväv, och förekomsten av sjukdomar i högre åldrar kan väl kopplas till minskad kommunikation mellan celler och kroppsvävnader.

Cellmembranens permeabilitet

Alla celler (och alla organeller inom cellerna) är omgivna av membran. Ett membran* består av två lager molekyler belägna mittemot varandra och bestående av en essentiell fettsyra i ena änden och en svavelinnehållande aminosyra i den andra änden. Aminosyrorna är sammankopplade på ett sådant sätt att de bildar en yta i vilken proteinerna och andra membranbeståndsdelar är insatta och säkrade. Dessa proteiner är nödvändiga för transporten genom cellmembranet av många typer av näringsämnen och avfallsmaterial.

Svavelbroar bildar flexibla kopplingar mellan cellerna och den omgivande bindväven. Detta gör det möjligt för cellerna att behålla sin elasticitet. När det uppstår svavelbrist, hårdnar cellväggen och cellerna förlorar sin elasticitet. Membranets transportproteiner blir låsta och membranen blir mindre genomsläppbara. Detta resulterar i minskad transport av syre och näringsämnen i cellerna samt minskad utsöndring av avfallsprodukter från cellerna. Detta orsakar brist på syre och näringsämnen och det sker en ackumulering av giftiga metaboliska avfallsprodukter i cellerna. Minskad vitalitet och slutligen degenerativa sjukdomar blir resultatet.

Nyare insikt i friradikalpatologi har visat att tiol- (-SH) -grupperna av svavelhaltiga aminosyror kan skydda cellmembranproteinkedjor från oxidation. Men det är inte allt. Studier av Dr Johanna Budwig har visat att svavelhaltiga aminosyror i cellmembranens resonans med fettsyrans dubbla anslutningar, resulterar i frisättning av elektroner. Elektronmoln bildas, som kan röra sig längs fettsyrekedjorna. På detta sätt utvecklas elektriska strömmar som bildar grunden för all elektrisk energi i kroppen. Denna energi kan mätas i hjärtslag, nervstimuleringar och muskelkontraktioner. Kort sagt, i alla kemiska och elektriska reaktioner som gör liv möjligt.

*Ett membran är en tunn hinna eller ett skikt som separerar två vätskor, den utanför cellen och den innanför. Den fungerar som en selektiv barriär, där den kan tillåta vissa partiklar eller kemikalier att passera igenom, men andra inte.

Ämnesomsättning
Enzymer är proteiner som kontrollerar alla viktiga livsfunktioner. Till exempel reglerar de alla metaboliska processer i våra kroppar. Svavelbroar är ansvariga för enzymets struktur. Utan svavelbroar skulle enzymerna sakna biologisk aktivitet på grund av avvikelser i deras struktur. Brister på svavel orsakar minskad produktion av biologiskt aktiva enzymer, vilket resulterar i en minskning av många metaboliska processer. Svavel är viktigt för den cellulära energiproduktionen, i vilken glukos metaboliseras under frigöring av energi.

Viktigast rollen spelar svavel i elektrontransportsystemet, som en del av järn/svavelproteiner i mitokondrier, cellens energifabriker. Vidare deltar svavel i tiaminets (B1) och biotinets viktiga funktion som innebär att omvandla kolhydrater till energi, genom att förbränna glukos. Insulin är ett hormon som utsöndras av bukspottkörteln och fungerar huvudsakligen genom att reglera blodsockernivån. Insulin spelar därför en viktig roll vid kolhydratmetabolismen. Varje insulinmolekyl består av två aminosyrakedjor, kopplade till varandra med svavelbroar. Dessa svavelbroar är mycket viktiga för att insulin skall fungera ordentligt för utan dessa broar förlorar hormonet sin biologiska aktivitet.


VARFÖR BEHÖVER MÄNNISKAN MSM?

MSM en primär källa till svavel
Tidigare vetenskapliga studier hävdade att hos människor är svavelhaltiga aminosyrorna metionin och cystein de viktigaste källorna till svavel. Men sedan upptäckten av jordens svavelcykel är denna teori alltmer ifrågasatt.

För flera hundra miljoner år sedan började algerna i haven producera enkla organiska svavelföreningar, vilket ledde till bildandet av MSM. Det biologiskt aktiva svavlet var förmodligen den viktigaste svavelkällan för allt som senare utvecklar livsformer. Det ger trovärdighet till hypotesen att högre livsformer mest sannolikt är genetiskt förprogrammerade till att använda MSM som en primär svavelkälla. Denna teori förstärks ytterligare av upptäckten att MSM kan intas av alla organismer som hittills undersökts i nästan obegränsade kvantiteter utan att orsaka några toxiska effekter.
Detsamma kan inte sägas om de svavelinnehållande aminosyrorna metionin och cystein, som enbart kan konsumeras i små mängder, men som kan orsaka oönskade giftiga reaktioner i större doser.

Experiment där man använder MSM som innehåller radioaktivt märkt svavel (35S) har visat att MSM efter intaget frisätter sitt svavel för att bilda kollagen och keratin, de grundläggande ingredienserna i hår och naglar, liksom de essentiella aminosyrorna metionin och cystein tillsammans med serumproteiner. Det framgår tydligt att vikten av MSM som svavelkälla har underskattats väldigt mycket. Orsaken till detta är sannolikt till stor del beroende på realiteterna i den moderna livsmedelsindustrin, vilket som tidigare förklarats, orsakar förlusten av majoriteten av naturligt närvarande MSM. Det är därför som man med stor anledning kallar MSM "The Forgotten Nutrient".

Skydd av slemhinnan
Ytterligare experiment med MSM som innehållit radioaktivt märkt svavel visade att MSM efter intagning är bunden till slemhinnan. Uppenbarligen är MSM bindande till receptorställen på slemhinnans yta i tarm- och urogenitala områden samt i andningsorganen. Genom den funktionen så uppstår det ett blockeringsgränssnitt mellan människan/djuret som värd och den inre miljön. Det finns många hälsofördelar med sådana naturliga interaktioner. Allergener och parasiter kan inte binda till slemhinnorna, toxiner oxideras och fria radikaler elimineras.

Kronisk smärta
Kanske är den mest anmärkningsvärda upptäckten om MSM att det är ett effektivt smärtstillande ämne. MSM påverkar många typer av kronisk smärta positivt. I mars 1999 publicerade Stanley W. Jacob, M.D., och Ronald M. Lawrence, M.D., Ph.D., "The Miracle of MSM: The Natural Solution for Pain". Deras bok baserades på deras erfarenheter som läkare och MSM-forskare. Dr. Jacob är chef för DMSO-smärtkliniken i Portland, OR, och en professor vid Oregon Health Sciences University och Dr. Lawrence var grundare av International Association for Study of Pain och American Association for Study of Headaches.
Tillsammans har de över 20 års erfarenhet av att bekämpa smärta med MSM. De drog slutsatsen att mer än 18 000 patienter som drabbades av kronisk smärta, upplevde cirka 70 % fördelar med användningen av MSM och fann att smärtan antingen minskade eller helt försvann.

De typer av smärta som har behandlats framgångsrikt med MSM inkluderar:
 • Personskada på grund av olyckor, brännskador etc.
 • Artros och artrit
 • Fibromyalgi
 • Lägre ryggsmärtor
 • Huvudvärk, migrän
 • Muskelvärk
 • Bursit (slemsäcksinflammation)
 • Tennisarmbågar och sportskador
 • Carpaltunnelsyndrom
 • Skleros
 • Whiplash
 • RSI (Repititive Strain Injury) Arbetsrelaterade muskel- och skelettskador.
 • Ärr på grund av brännskador, operationer, olyckor etc.
Det sätt MSM påverkar smärta förklaras av följande mekanismer:
 • MSM är ett naturligt analgetiskt medel: det blockerar överföringen av smärtimpulser genom nervfibrer (C-fibrer).
 • MSM blockerar inflammationer och inflammatoriska processer. MSM ökar aktiviteten av kortisol, ett naturligt antiinflammatoriskt hormon som produceras av binjurarna.
 • MSM förbättrar cellmembranens permeabilitet. Detta förbättrar upptaget av näringsämnen och många näringsämnen, eliminerar avfallsprodukter och överskott av cellulära vätskor.
 • MSM utvidgar blodkärlen, vilket ökar blodcirkulationen. Detta hjälper också till att eliminera avfallsprodukter från kroppen, vilket i sin tur påskyndar läkning.
 • MSM är ett muskelavslappnande medel vilket är en viktig och ofta förbisedd fördel med MSM. Många kroniska smärtor blir aggressivare av kroniska muskelspänningar i kroppen.
 • MSM hjälper till med de naturliga försvarsmekanismerna i kroppen genom att reglera prostaglandinmetabolismen, reglerar bildandet av antikroppar och immunkomplex.
 • MSM saktar ner och återställer tvärbindningar i kollagen. Tvärbindning i kollagen är en naturlig process i ärrbildning, vilket orsakar hårda och ofta smärtsamma ärrvävnader. Detta kan leda till kronisk smärta, särskilt vid brännsår, där stora ytor kan påverkas. MSM läker ärrvävnad, vilket gör huden mer flexibel.
Människor som har behandlat ärr från brännskador med MSM-salva har sett hur ärren försvinner nästan helt och smärtorna har minskat eller försvunnit, det visar exempel på hur kraftfullt MSM fungerar i detta avseende.


Synergetisk effekt med vitaminer och mineraler

Kosttillskott
MSM anses öka effekten av de flesta vitaminer och andra näringsämnen, såsom C-vitamin, Coenzyme Q10, A-, B-, D- och E-vitaminer, aminosyror, selen, kalcium, magnesium och många fler mineraler. Genom att kroppen kan utnyttja näringsämnena så fungerar kosttillskotten mer effektivt och man behöver inte använda megadoser.
MSM förbättrar de cellulära upptaget av dessa näringsämnen och man kan leva ett friskare liv på så sätt.

Antioxidant
MSM är en stark antioxidant som kan binda och inaktivera fria radikaler. Fria radikaler är instabila molekyler och atomer med delade elektroner, som med naturens kraft lockar till sig elektroner från sin omgivande miljö.
Fria radikaler är inte alla skadliga; faktiskt är livet utan fria radikaler omöjligt. De behövs för cellulär energiproduktion. Levern producerar fria radikaler under nedbrytningen av skadliga ämnen, och kroppens immunsystem använder fria radikaler för att döda virus och bakterier. Kroppen innehåller också antioxidanter som binder och inaktiverar fria radikaler. Den normala produktionen av fria radikaler hos en frisk människa är därför ofarlig.

Överproduktionen av fria radikaler kan dock vara mycket skadlig. De kan börja en kedjereaktion som i sin tur kan orsaka stor skada på cellmembranen och kromosomer. Överproduktion av fria radikaler orsakar fysisk och psykisk stress och undernäring. Man kan drabbas hårdare av luftföroreningar, tungmetaller och andra organiska föroreningar som från dricksvatten och mat, strålning och cigarettrök. I sådana fall behöver kroppen extra antioxidanter från mat och MSM som är en sådan antioxidant.

Som en viktig svavelgivare är MSM avgörande för att kroppens antioxidationssystem fungerar korrekt. Vid neutralisering av fria radikaler använder kroppen olika antioxidantenzymer som innehåller svavelbärande aminosyror.

MSM är viktig för sammansättningen av de svavelbärande aminosyrorna metionin, cystein och taurin, vilka anses vara kraftfulla antioxidanter som neutraliserar fria radikaler. Svavel är också nödvändigt för bildandet av vad som anses vara den mest kraftfulla näringsmässiga antioxidanten nämligen glutation. L-glutation är en svavelbärande aminosyra, speciellt känd sin förmåga att avgifta kroppen från tungmetaller.

Som tidigare sagt förstärker MSM effekten av välkända näringsmässiga antioxidanter, såsom vitaminer C och E, koenzym Q10, selen och andra men MSM själv verkar också fungera som en antioxidant. Slemhinnan innehåller ett klyv-svavelbindningsklyvningsenzym, benämnt C-S-lyas. Studier tyder på att klyvning av MSM när den är bunden till slemhinnan ger en elektronbristfällig grupp CH3SO2 som kan neutralisera fria radikaler.

Avgiftning

MSM löses i många organiska och oorganiska föreningar. Bundet till slemhinnan och splittrad i en elektronbristfällig grupp CH3SO2 reagerar MSM med toxiner, påverkar inaktiverings- och utsöndringshastigheten. Vidare förbättrar MSM permeabiliteten hos cellmembranen, vilket underlättar för näringsämnena som tas upp av cellerna och avfallsprodukter som ska elimineras. I praktiken påverkar MSM drastiskt ökningen av cellernas förmåga att utsöndra giftiga avfallsprodukter. Många naturläkare som arbetar med MSM berättar att det är det mest kraftfullt avgiftande näringsämne eller läkemedel som de någonsin har arbetat med.

Ett exempel visar den dramatiska avgiftningsfunktionen hos MSM. En ung konstnär sökte hjälp på en psykiatrisk institution för allvarliga psykiska besvär. Antidepressiva mediciner försämrade honom så att han bestämde sig för att leta efter alternativ vård.
Mikroskopisk undersökning av hans blod med Life Blood/HLB-testet visade att mannen led av förgiftning från tungmetaller orsakad av de färger som han använde till sina konstverk.

Denna person sökte då hjälp av olika traditionella och alternativa läkare som föreskrev olika läkemedel, homeopatiska och ortomolekylära avgiftningsmedel samt bioresonansbehandling. Efter ett och ett halvt år av avgiftning hade blodbilden förbättrats något till det bättre, men han uppvisade fortfarande svåra toxicitetssymptom.

På ett och ett halvt år hade hans blodbild förbättrats något, men hans grundläggande besvär var oförändrade. På grund av författarens (artikelförfattaren) råd slutade den här mannen att ta medicinerna som hittills mottagits och sattes på höga doser MSM (15 g/dag), som stöddes av ayurvediska svettbad en gång i veckan för att stimulera avfallsutsläpp. Två månader senare visade en mikroskopisk undersökning att hans blod var normalt och han berättade att han för första gången sedan han sökte behandling hade märkt en signifikant förbättring av sitt tillstånd.

Neurologiska sjukdomar

Hjärnan är extremt känslig för effekterna av giftiga material som tungmetaller och organiska föreningar. Många av dessa föreningar tenderar att ackumuleras i nervceller där de kan orsaka allvarlig oxidativ skada. Neurologiska störningar kan då bli resultatet. MSM är en av de få antioxidanter som lätt kan passera blod-hjärnbarriären. Det förhindrar och reparerar oxidativ skada och återställer cellmembranets elasticitet och permeabilitet. Detta gör det möjligt för nervcellerna att skilja ut avfallsprodukterna.

Den mäktiga verkan av MSM illustreras i följande exempel. En äldre kvinna led av förgiftning orsakad av exponering för aluminium. Denna tungmetall hade ackumulerats i hennes hjärna och orsakade allvarlig neurologisk skada. Kvinnan hade varit bunden till sin säng i sex år, oförmögen att kommunicera med sin omgivning. Hela denna tid hade hon inte talat ett ord. Läkare kunde inte längre hjälpa henne och hade gett upp. Hon var helt beroende av sin man som tog full hand om hennes behov.
En naturläkare som arbetade efter den ortomolekylära läran rådde henne att ta två matskedar MSM (ca 15 gram) dagligen. MSM passerade blodhjärnbarriären och återställde permeabiliteten hos hjärncellsmembranen så att hennes hjärnceller kunde rensa ut tungmetallförgiftningen.
Två veckor senare ordnade naturläkaren ett varmt bad för att hjälpa henne att eliminera de utsläppta gifterna genom huden. Efter tjugo minuter i det här badet log kvinnan plötsligt och sa "Kära nån, jag känner mig mycket bättre nu." Dessa var de första orden som hon hade sagt på flera år. Flera månader senare kunde kvinnan leva ett normalt liv igen.

Allergier
MSM lindrar symptomen på ett stort antal allergier, inklusive matallergier, kontaktallergier, inandningsallergier och andra. Den viktigaste antiallergiska egenskapen hos MSM orsakas av dess förmåga att binda till slemhinna och presentera ett naturligt blockeringsgränssnitt mellan människan/djuret som värd och allergenerna. MSM lindrar dessutom allergier genom avgiftning och eliminering av fria radikaler och förbättring av cellpermeabilitet. En direkt korrelation mellan koncentrationen av MSM som används och resistensen mot allergener har fastställts. Flera författare har noterat att MSM fungerar som en histaminhämmare åtminstone såväl som de traditionella antihistaminerna men utan de negativa bieffekterna.


STUDIER

Autoimmuna sjukdomar
MSM bekämpar effektivt inflammationer som uppstår genom autoimmuna reaktioner (där kroppens immunsystem angriper sig själv). Till exempel, människor som lider av artrit får ofta lindring MSM. Flera studier har visat att tillskott av MSM signifikant minskar leddegeneration och inflammation.
I en studie behandlades 24 personer med symptomatisk artros med antingen ett vanligt (NSAID) läkemedel eller med 3 gram MSM dagligen. Efter en månad noterade båda grupperna samma förbättringar i smärta och styvhet.

I ett annat experiment studerades möss med en predisposition till artrit-liknande gemensamma skador. Forskare fann att två månader gamla möss som fick vatten innehållande en 3 % lösning av MSM under en period av tre månader inte utvecklade degenerering av ledbrosk.
I kontrollgruppen av möss som endast mottog kranvatten visade sig 50 % av djuren ha degenerering av ledbrosk. Nästan alla (95 %) av kontrolldjuren hade inflammatoriska reaktioner i synovialvävnad, jämfört med mindre allvarliga inflammatoriska reaktion hos 50% av MSM-gruppen.

Den positiva effekten av MSM beror delvis på förmågan att förbättra cellpermeabiliteten, vilket tillåter att skadliga ämnen (mjölksyra, toxiner) att strömma ut medan de tillåter näringsämnen att strömma in och därigenom förhindra en tryckuppbyggnad i celler som orsakar inflammation i lederna.

Möss som är benägna att utveckla autoimmun lymfoproliferativt syndrom* fick, med början i en månad, en diet som inkluderade en 3 % lösning av MSM i sitt dricksvatten. Kontrollgruppens genomsnittliga livslängd var 5,5 månader, medan den genomsnittliga livslängden för MSM-gruppen förlängdes till mer än 10 månader.
MSM-gruppen visade minskat anti-nukleärt antikroppsvar och signifikant minskning av förstorade lymfkörtlar, förstorad mjälte och anemiutveckling, vilket tyder på att MSM gav ett betydande skydd mot utvecklingen av den autoimmuna sjukdomen ALD.

Andra experiment utfördes på möss uppfödda för deras benägenhet att förvärva den autoimmuna sjukdomen Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Dessa experiment visade att MSM har en skyddande effekt både före och efter sjukdomsuppkomsten.
Möss som upprätthölls på en MSM kost som också inkluderade 3 % MSM i dricksvatten från åldern en månad, drabbades av lägre döds- och leverskador än kontrollgrupper som endast dricker vatten.
Efter sju månader hade 30 % av kontrollgruppen dött, medan alla MSM-mössen fortfarande levde.
När möss som var sju månader gamla och redan visade tecken på avancerad lupus matades med MSM-kosten var 62 % av djuren fortfarande vid liv efter nio månader, jämfört med 14% för kontrollgruppen som endast fick kranvatten.

*Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom är en medfödd sjukdom som innebär att kroppen inte kan göra sig av med vita blodkroppar via så kallad programmerad celldöd. De ansamlas i stället i lymfkörtlarna, mjälten och levern och ger återkommande eller kroniskt förstorade lymfkörtlar, förstorad mjälte, förstorad lever, autoimmuna sjukdomar samt ökad risk för lymfcancer. 

Cancer
Flera försök har visat att oral administrering av MSM kan skydda råttor mot cancer. I en studie användes råttor som särskilt fötts upp för att vara mottagliga för cancer.
Man gav mössen en diet innehållande MSM under en period av åtta dagar.
Kontrollgruppen mottog inte MSM.
Efter denna preliminära period fick alla råttor orala doser av ett cancerframkallande medel. Det fanns ingen statistisk skillnad i antalet tumörer som utvecklades i de två grupperna. MSM-dietrottorna utvecklade emellertid sina första tumörer cirka 100 dagar senare än kontrollråttorna, och dessa tumörer blev cancerogena 130 dagar senare än de i kontrollgruppen.
Med tanke på en genomsnittlig livslängd på två år för råttor, motsvarar 100 dagar ungefär tio år i människolivet.

I ett annat experiment fick råttor MSM som 1% lösning i sitt dricksvatten under hela studiens varaktighet.
Kontrollgruppen mottog endast kranvatten.
En vecka efter starten av dieten injicerades alla råttor med dimetylhydrazin, en kemikalie som inducerar koloncancer.
Under de nio månader som experimentet genomfördes var antalet tarmtumörer som förekommer i råttorna statistiskt desamma för de två grupperna.
Emellertid var tiden för utveckling av de första tarmtumörerna avsevärt längre i de MSM-behandlade råttorna.
Forskarna drog slutsatsen att MSM förlänger signifikant tiden för tumörer att växa jämfört med kontrollgrupperna.


PARASITER

En av de mest fantastiska upptäckterna som gjordes på MSM är dess anti-parasitiska verkan mot Giardia lamblia*¹, Trichomonas*², spolmask, rundmask, Enterobius*³ och andra inälvsparasiter.

Djurstudier innefattar laboratoriemus som konstaterades ha Enterobius vilket man konstaterade genom träckprov. Mössen fick kommersiell mat och dricksvatten där man i båda gav 2 % MSM efter vikt. Efter 17 dagar visade träckprovet att avföring var fri från maskar och ägg. Blodnivån för MSM hos ett undersökt djur översteg 30 ppm eller mg/kg.

Mänskliga studier inkluderar en man med bekräftad Giardia lamblia, tydligen smittad från förorenat vatten i ett primitivt område. Han fick 500 mg MSM tre gånger om dagen i 14 dagar. Vid den åttonde dagen var han fri från symtom, och två avföringprov samlades en vecka senare var fria från organismen.

I en annan studie behandlades Trichomonas vaginalis framgångsrikt genom oral dosering av 1 gram MSM per dag och en daglig sköljning i underlivet med 5 % vattenbaserad MSM i en vecka.

Den största antiparasitiska egenskapen hos MSM härrör från dess förmåga att binda sig till slemhinnan och fungera som en naturlig blockeringsgräns mellan människan/djuren som värdar och parasiterna. Det är som om MSM skapar en beläggning på slemhinnan, vilken är ogenomtränglig för parasiterna och de kan inte heller suga- eller bita sig fast.

Om parasiterna är oförmögen att fastna på slemhinnorna så spolas de helt enkelt ut ur kroppen.
In vitro-forskning har visat den antiparasitiska, svampdödande och antibakteriella verkan av MSM-koncentrationer. MSM-koncentrationer av 1 mg ml och mindre visade ingen signifikant förändring av Giardia lamblia. Vid 20 mg/ml-koncentrationer var det emellertid starkt parasitdödande och koncentrationer över 40 mg/ml dödade omedelbart organismen.
Enligt Dr. Herschler kan man dagligen administrera upp till 1-2 gram MSM per kg kroppsvikt. Man bygger därför en säkert toleransnivå i blodet med upp till 4000 ppm (mg/kg), en nivå som är mycket giftig för många ofarliga organismer som är harmlösa mot bäraren.

Ett växande antal naturläkare uttrycker bekymmer om parasiter. Det blir allt tydligare att de kan vara en kontinuerlig förgiftningskälla som kan spridas i hela kroppen och påverka immunförsvaret. Det är en spännande tanke att MSM kan vara naturens ursprungliga sätt att skydda oss mot parasiter.

*¹Giardia lamblia är en protoz med flageller av släktet Giardia. Det är en parasit som kan orsaka infektioner och den lever då i människans tolvfingertarm och tunntarm.

Trichomonas vaginalis är en encellig flagell som orsakar könssjukdom med symptom hos kvinnor

*³Springmask är en tarmparasit som tillhör stammen rundmaskar. Maskarna är vita, trådtunna och ungefär 1 centimeter långa

  
Diabetes
Det svavelhaltiga B-vitamin biotin är en kritisk del av glukokinas, enzymet är involverat i användningen av sockerglukosen. Svavel är också en del av insulin, proteinhormonet utsöndras av bukspottkörteln som är väsentligt för kolhydratmetabolism. Brist på näringssvavel i kosten kan resultera i låg produktion av biologiskt aktivt insulin. Studier indikerar att MSM förbättrar cellulär glukosupptagning genom att förbättra cellpermeabiliteten och därmed balansera blodsockernivån och återfå bukspottkörteln till normal funktion.

Muskelömhet och kramper
Speciellt i kombination med vitamin C har MSM visat en anmärkningsvärd förmåga att minska eller eliminera förekomsten av muskelsårighet, ben och ryggkramper. MSM är särskilt framgångsrik hos geriatriska patienter som har sådana kramper under natten eller efter långa inaktivitetsperioder. Många personer med styva muskler och leder har rapporterat en markant förbättring efter att ha använt MSM under en tid. Flera fall har rapporterats av personer som lider av karpaltunnelsyndrom, som har botats med MSM.
En äldre kvinna lades in för att få en operation utförs på båda handlederna. På råd från författaren började hon använda MSM. En månad senare hade hennes symtom helt försvunnit, och operationen var inte längre nödvändig.

Idrottare som tävlar hårt kan lära av tränare till ”miljon dollar” rashästar. Under många år och med stor framgång utfodrade tränare MSM till sina prishästar före en tävling för att förhindra muskelömhet och därefter minska risken för kramper och förbättra fysisk återhämtning.

Det fysiska utmattningssyndromet efter intensiv idrottsaktivitet, som vanligtvis kvarstår i 8-10 dagar hos idrottare, var borta i 2-3 dagar hos individer som hade intagit 1-2 gram MSM per dag under de föregående sex månaderna.

Förstoppning och magsyra
En studie visade att minst 75% av individerna som tagit en eller flera antacida eller H2-histaminreceptorantagonister mot magsyra-surhet kunde reducera eller eliminera sådan medicinsk behandling inom en vecka efter att ha startat MSM som kosttillskott.
I en annan studie gavs personer med en förstoppningshistoria 500 mg dagliga doser MSM tillsammans med 1 gram askorbinsyra. Alla patienter med onormal kolonfunktion fick tillbaka normal funktion och förblev normal när MSM var en del av kosten.
Dessa studier visar att MSM ofta ger mer lättnad från magsyra och förstoppning än vanligt föreskrivet läkemedel. Många har rapporterat att en av de mest spännande och givande fördelarna med att ta MSM är snabb tarmtömning och fortsatt befriad från magsyra och förstoppningsproblem.

Lungdysfunktion
MSM tillåter kroppen att effektivt ta upp syre. För det första förbättras lungcellernas elasticitet och permeabiliteten hos lungcellsmembranen, vilket tillåter mer luft att andas och syre för att passera genom membranen i blodflödet.
För det andra förhindrar och korrigerar MSM koagulering av röda blodkroppar, vilket gör att blodet kan absorbera mer syre. Genom att förbättra cellmembranets permeabilitet kan celler i hela kroppen ta upp mer syre från blodet och därigenom producera mer energi. Personer som lider av lungdysfunktioner kan dra stor nytta av behandling med MSM.
I en studie gavs sju personer med respiratorisk brist MSM i mängder som sträckte sig från 250 till 1500 mg/dag. Fem hade emfysem, och två hade lungtumörer med ytterligare funktionsnedsättning på grund av att lungvätskan ökade. Båda var på strål- och kemoterapi innan de inkluderade MSM i sin kost.
Före och under testperioden gick de fem testpersonerna med emfysem en uppmätt sträcka som var förenligt med deras fysiska förmåga. Inom fyra veckor med början av intag av MSM, hade alla emfysempatienterna åtminstone fördubblat det första uppmätta gångsträckan.
De två testpersonerna med lungtumörer utvärderades genom att läkare och sjuksköterskor var mer uppmärksamma och med en bättre attityd än före testet. Mest påfallande var dock lungvätskan försvunnen under de första månaderna av testperioden.

Stress
Många som använder MSM har rapporterat att de känner sig bättre och starkare och kan öka uthålligheten. Under ett test med 14 personer som använde MSM i perioder från sju månader till över ett år blev ingen av dem sjuk.

En stressstudie involverade två grupper av 25 guldfiskar, som avlägsnades från ett stort akvarium och placerades i två identiska små akvarier. En grupp fodrades med vanlig guldfiskmat och den andra gruppen fick samma mat med 2 viktprocent MSM tillsatt. Förflyttningshållning, temperaturförändringar och normalt tillförd syremängd så levde fiskarna i båda akvarierna lika. Efter fem dagar hade endast en fisk i MSM-gruppen dött, mot 11 (nästan 50%) av kontrollgruppen.

Det är en vanlig praxis vid intensiv boskapsuppfödning är att tillsätta antibiotika till djurfoder för att främja tillväxt och förhindra utbrott av stressrelaterade sjukdomar. Djurprodukter som kött, mjölk och ägg innehåller rester av antibiotika som passerar in i konsumenten.
Den rikliga användningen av antibiotika är till stor del ansvarig för skapandet av resistenta bakteriestammar. Välkända exempel är MRSA-sjukdomsbakterien (meticillinresistent Staphylococcus aureus) och VRE (vancomycinresistenta enterokocker).
Idag anses ökande resistens hos bakterier vara ett av de största hoten mot människors hälsa. Det är en spännande tanke att tillsats av MSM till djurfoder kan minska stress och förbättra djurhälsan till en nivå där användningen av antibiotika kan minskas kraftigt.

Hud
Svavel kallas naturens "skönhetsmineral" eftersom det håller huden slät och ungdomlig och håret glansigt. Svavel är nödvändigt för framställning av kollagen och keratin, proteiner som är nödvändiga för hälsa och underhåll av hud, naglar och hår.
Flera experiment har visat att flera dermatologiska störningar, inklusive de som är allergirelaterade, svarar positivt på en kost kompletterad med MSM.
Orala doser av MSM har visat sig vara effektiva mot akne, rosacea och torr, skalig eller kliande hud.
När det används topiskt i form av en salva eller lotion, är MSM till hjälp vid behandling av hudsjukdomar, inklusive akne, psoriasis, eksem, dermatit, mjäll, skabb, blötsutslag och vissa svampinfektioner.
Ärr som härrör från operationer och från brännskador svarar också bra till aktuell applikation. Nya ärr kan läka så perfekt att de är nästan osynliga. Gamla ärr kan också förbättras markant.

VEM BEHÖVER MSM?
MSM finns i 200 g och 1 kg
MSM är avsedd för alla som uppskattar en god hälsa. Sportentusiaster och idrottare kan använda den för att förbättra deras prestanda och påskynda återhämtningen efter träning. Personer med degenerativa sjukdomar kan använda den för att drastiskt förbättra deras hälsa och livskvalitet.

MSM är inte ett botemedel - eller för att lösa alla hälsoproblem. Det är ett kosttillskott som människor i förmoderna samhällen fick genom sina kostvanor. De flesta människor idag drabbas dock av kroniska MSM-brister, på grund av dess oförmåga att uthärda realiteterna i den moderna mat- och dryckesindustrin. MSM ger kroppen de verktyg som behövs för att bättre bota sig och behålla sin vitalitet. MSM kan inte göra det själv utan grunden för god hälsa är att upprätthålla goda levnadsförhållanden, inklusive en hälsosam och balanserad kost, bra livsstilsval och träning.

DOSER OCH ANVÄNDNING
Den optimala doseringen beror på vilken natur och intensitet som personen lider av. I de flesta fall är det tillräckligt att ta en initialdos av tre 1 grams tabletter två gånger dagligen. Barn tio och under borde ta en tablett två gånger dagligen, medan de mellan tio och arton ska ta två tabletter två gånger dagligen.
Efter flera månader kan den vuxna dosen reduceras till två tabletter två gånger dagligen, men det skadar inte om en högre dos hålls. Personer med allvarliga sjukdomar har visat sig dra nytta av högre doser, upp till fyra 1 grams tabletter tre gånger dagligen. En sådan hög dos kan rekommenderas att bekämpa parasitala infektioner. Fallstudier har rapporterats där patienter inte visade märkbar förbättring tills de fick en daglig dos på 30 gram. Sådana extrema doser rekommenderas inte generellt för de flesta, även om inga negativa effekter rapporterades.

Personer som använder MSM bör gradvis göra alla förändringar i dosen. De bör inte öka sin dos så länge som avgiftningssymtom kvarstår. Även om ovanligt, kan dessa symtom vara illamående och huvudvärk (se nedan). MSM tas bäst med ett glas vatten en halvtimme innan du äter. Eftersom det tenderar att stimulera energinivån är det generellt tillrådligt att inte ta det före sängen.


HUR SÄKERT ÄR DET ATT TA MSM?
MSM är lika i toxiskt som vatten. När MSM administrerades till humana volontärer observerades inga toxiska effekter vid intagningsnivåer på 1 gram per kg kroppsvikt per dag i 30 dagar. Intravenösa injektioner på 0,5 gram per kg kroppsvikt dagligen i fem dagar i veckan gav ingen mätbar toxicitet hos människor.

Den dödliga dosen (LD50) hos MSM för möss är mer än 20 g/kg kroppsvikt; detta innebär att den genomsnittliga dödliga dosen av MSM för människor är mer än ett och ett halvt kilo; ungefär sex gånger den dödliga dosen av bordssalt.
MSM har testats allmänt som en livsmedelsingrediens utan några rapporter om allergiska reaktioner. En opublicerad Oregon Health Sciences University-studie av MSM: s långtidstoxicitet under en period av sex månader visade inga toxiska effekter. Mer än 12 000 patienter behandlades med MSM vid nivåer över två gram dagligen, utan toxicitet.


AVGIFTNINGSSYMPTOM
I praktiken märker de flesta som använder MSM mycket lite vid starten eller kan uppleva små avgiftningssymptom. Dessa symtom kan inkludera milda former av diarré, hudutslag, huvudvärk och trötthet.
Efter en vecka försvinner dessa symtom vanligtvis. Färre än 20% av MSM-användare kan känna sig måttligt sjuka under de första dagarna av att använda MSM. Generellt desto starkare är symtomen, desto mer toxiner har lagrats i kroppen, och ju mer MSM behövs för rening. Om det upplevs mer måttliga symptom på avgiftning kan det vara tillrådligt att minska dosen av MSM och att gradvis bygga om det igen när symtomen försvinner.

TILL WEBBSHOP

Läs om fascian här
Läs om hästens parasiter
Läs om anti-inflammatorisk kost
Läs om Hjärnnerverna


Materialet är hämtat och översatt från
The official website of the
MSM - Medical Information Foundation
A non-profit organization dedicated to the dissemination of information about MSMInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.