fredag 21 oktober 2016

TOXISKA MINERALERTOXISKA MINERALER.

                                                      

Insamlingen av glödlampor fungerar inte. Upp till 40 ton av den miljöfarliga tungmetallen bly hamnar därför i soporna varje år i Sverige. Kasserade lampor är därför en av de största kända källorna för spridning av bly i landet.

Små mängder av, det man i dagligt tal, kallar tungmetaller som intas dagligen via mat/foder eller inandas ansamlas i kroppen. Problemet är att de också lagras i kroppen och orsakar sjukdomar.
Jag kommer att beskriva en liten grupp föroreningar som finns naturligt i miljön eller mer eller mindre avsiktligt producerats inom industrin för att sedan hamna i vår inre och den yttre miljön.

De främmande ämnenas väg in i djurproduktionen är oftast via fodret som förorenas under flera steg från odling av råvaror till lagring av slutlig foderprodukt. Vissa främmande ämnen i djurproduktionen kan också komma från föroreningar av mark, där djuren får i sig ämnena under betessäsongen.

Tungmetallerna kadmium, bly och kvicksilver finns naturligt i berggrunden, men metallerna har omfördelats av mänsklig aktivitet under lång tid vilket i vissa fall har orsakat förorening av livsmedel och djurfoder.

Bly tillsattes tidigare i stor omfattning till bensin, men denna användning är numera förbjuden. Befolkningens exponering har därför sjunkit kraftigt, till nivåer som ligger relativt lågt jämfört med andra länder (Livsmedelsverket 2009). 

Kadmiumanvändningen i Sverige har också minskat, men befolkningens exponering har ännu inte sjunkit nämnvärt på grund av att kadmium har tillförts till åkermarken under lång tid (Livsmedelsverket 2010 a).

Kvicksilver, som i naturen omvandlas till metylkvicksilver (MeHg), har varit ett stort problem i Sverige under lång tid, eftersom rovfiskar i många sjöar och vattendrag har höga halter. Trots att användningen av kvicksilver i det närmaste stoppats helt i Sverige så läcker kvicksilvret långsamt ut i vattnet från omgivande marker. En sammanställning av kvicksilversituationen i Sverige antyder att halterna i fisk inte sjunker, utan snarare ökar långsamt.


Hg - KVICKSILVER

Kvicksilver är ett metalliskt grundämne som är flytande vid normal rumstemperatur. Det bildar lätt legeringar med andra metaller, och dessa kallas med ett samlingsnamn amalgamer. Det är farligt för miljön och för människors hälsa.

Riskbedömningen av metylkvicksilver har nyligen uppdaterats på grundval av senare års epidemiologiska studier av effekter hos barn som exponerats under fosterstadiet. National Research Council (NRC) i USA kom fram till ett högsta tolerabla intag på 0,1 μg/kg kroppsvikt och dag för att skydda foster. Världshälsoorganisationens (WHO) expertorgan JECFA gjorde en något annorlunda bedömning av samma data och kom fram till ett provisoriskt tolerabelt dagligt intag på 0,2 μg/kg kroppsvikt. 

I hjärnan har kvicksilver sannolikt har en halveringstid på runt 20 år.

En dos vaccin innehåller 25µg kvicksilver. Barn under 13 år ges en halv dos, det vill säga 12,5µg. Enligt myndigheter har man fasat ur kvicksilver (tiomersal) från vissa vacciner på grund av miljöhänsyn; är då inte kvicksilver farligt för den kroppsegna miljön kan man undra.

Riskerna för fosterpåverkan av oorganiskt kvicksilver är än så länge bristfälligt studerade. Fostrets exponering är jämförbar med den gravida kvinnans. Experimentella studier tyder på att oorganiskt kvicksilver ger upphov till likartade skador på det centrala nervsystemet som metylkvicksilver. 
Risken för hälsoeffekter till följd av exponering för kvicksilverånga från tandamalgam har utvärderats flera gånger under senare år. I den senaste medicinska bedömningen konstaterades att effekter av oorganiskt kvicksilver kunnat visas vid lägre nivåer än tidigare och att den säkerhetsmarginal som man tidigare trott sig ha vid kvicksilverexponering från amalgam suddats ut. Utredningen kom till slutsatsen att tandvården bör sluta att använda amalgam. I och med miljömålsarbetet ska amalgam som dentalmaterial helt försvinna inom en överskådlig framtid.

Förgiftningar:
Kvicksilverförgiftning drabbar hjärnan, nervsystemet, njurar och levern samt orsakar skadar på det centrala nervsystemet. När nervsystemet utvecklas är det som mest känsligt. Därför bör särskilt foster och små barn skyddas. Metylkvicksilver passerar över moderkakan till fostret, och kan påverka fostrets utveckling. Epidemiologiska studier har visat att kvinnor som exponerades för stora mängder metylkvicksilver födde barn med grava hjärnskador utan att själva uppvisa några symtom på förgiftning. Vid lägre exponering uppvisar barn symtom som inlärningssvårigheter och försämrad intellektuell kapacitet.

Metalliskt (oorganiskt) kvicksilver tas väl upp via inandning medan övrigt upptag är lågt. Det fördelas jämnt i vävnaderna. Metalliskt kvicksilver absorberas dåligt i mag-tarm kanalen (<1 %), medan absorptionen i lungorna av inandad kvicksilverånga är mycket stor (ca 80 %).

En förgiftning orsakar också depression, genetiska defekter och mentala störningar.

Några källor:
Amalgamfyllda tänder, säd som växt på åkrar gödslade med rötslam, fisk, skaldjur, många vacciner och industri. Kvicksilver kan komma ut i miljön bland annat från kolförbränning, smältverk, krematorier, soptippar, lampor och rötslam.

Djurfoder
Produkter framställt av vattenlevande djur, kalciumkarbonat, kalcium- och magnesiumkarbonat, mineralfoder, foderblandningar för hundar och katter har kvicksilver- värden över det rekommenderade.
Djurvacciner innehåller många gånger kvicksilver (tiomersal).

Förebyggande: Kalcium, zink, selen, C- och E-vitaminer, vitlök, fettsyror och lecitin.

Se hur en 25 år gammal amalgamfyllning avger kvicksilver.


Pl - BLY

Insamlingen av glödlampor fungerar inte. Upp till 40 ton av den miljöfarliga tungmetallen bly hamnar därför i soporna varje år i Sverige. Kasserade lampor är därför en av de största kända källorna för spridning av bly i landet.

Bly är en global förorening som förekommer allmänt i miljön (luft, mark, vatten och föda). Bly har under en mycket lång tid använts i olika produkter och för en mängd olika ändamål. Den Europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA genomförde år 2010 en utvärdering av hälsoriskerna med bly, mot bakgrund av senare års studier av effekter på barns utveckling. De gjorde bedömningen att risken är låg om det dagliga intaget hos gravida och barn underskrider 0,5 μg/kg kroppsvikt och dag. 
Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 10 μg/liter är baserat på de nervskadande egenskaperna hos bly, och att man ska kunna dricka 2 liter vatten om dagen utan risk för hälsoeffekter.

Förgiftning:
Bly är ett enzymgift som hämmar processerna i ämnesomsättningen och förorsakar hjärnskador, mentala störningar och degenerativa nervsjukdomar.  Redan vid mycket låga doser ger bly skador på nervsystemet. Under senare år är det främst effekter på hjärnans utveckling hos foster och barn som uppmärksammats. Symptom som fördröjd utveckling, nedsatt intellektuellt kapacitet (lägre IQ) och beteendestörningar har kunnat påvisas hos barn. Det är dock oklart vid vilken som är den lägsta blyhalt som de neurotoxiska effekterna börjar uppträda.

Andra effekter som kan uppträda vid relativt låg exponering är hämmad blodbildning, nedsatt hörsel, njurpåverkan och minskad skelettillväxt hos barn.
Bly passerar över till fostret under graviditet. Marginalen mellan de blodblyhalter som uppmätts hos gravida kvinnor och barn i förskoleåldern och de nivåer där hälsoeffekter kan börja uppträda är relativt liten.

Risken för förhöjt blodtryck bedömdes vara låg vid ett intag på 1,5 μg/kg kroppsvikt och dag och risken för kronisk njursjukdom vid ett intag på 0,63 μg/kg kroppsvikt och dag.

Några källor:
Bilavgaser, färg-, batteri-, keramik- och glasindustrin. Andra källor är ammunition, kablar, lödmaterial, mynt, färgpigment, kokkärl, konservburkar, vattenledningssystem och som smakämne. Tidigare användes bly som tillsats i bensin, men denna användning har helt upphört i Sverige. 


Det har kommit nya produkter på marknaden som kan ge upphov till ökad exponering och det är doft och geléljus där veken är av bly. De introducerades julen 1999 och gav upphov till höga blyhalter i luften vid förbränning. Andra lite udda ämnen är blyglaserad keramik som används för livsmedel, vissa hälsopreparat, kosmetika och en del smycken.

Djurfoder
Grovfoder, fosfater, kalkhaltiga havsalger och kalkhaltiga marina skal, jäst, kalciumkarbonat, zinkoxid, manganoxid, järn (ll)karbonat, kopparkarbonat och magnesiumkarbonat har högre blyvärde än rekommenderat gränsvärde. Fodertillsatser som hör till gruppen bindmedel och klumpförebyggande medel, förblandningar som innehåller mineralfoder samt fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement har också högre innehåll än rekommenderat gränsvärde. Beredningar av foder för särskilda näringsbehov som frigörs under lång tid med en koncentration av spårelement har mer än 100 gånger över det fastställda gränsvärdet.

Förebyggande: zink, koppar, järn, kalcium, A-, B1-, C- och D-vitaminer, vitlök och lecitin.


Al - Aluminium
Aluminium, en lättmetall, är den vanligaste metallen i marken. Det gör att ämnet finns överallt omkring oss i små mängder. Intaget av aluminium från baslivsmedel i Sverige har bland vuxna uppskattats till i medeltal 1 mg/kg kroppsvikt/vecka men kunskapen om hur mycket aluminium vi får i oss totalt från livsmedel är bristfällig. Gränsvärden saknas för aluminium. EU:s gränsvärde för dricksvatten är 100 μg/l (0,1 mg) och gränsvärdet är inte hälsobaserat utan är satt av tekniska orsaker.

Vid långvarig kraftig exponering kan man lagra in aluminium i skelettet och utsöndringen från skelettdepån är mycket långsam med en halveringstid på flera år.

Förgiftning:
Yrkesmässig exponering för aluminium kan ge upphov till lungfibros. Långvarig påverkan kan påverka det centrala nervsystemet. Hos dialyspatienter som exponerats för aluminium direkt i blodet har man sett hjärnskador. Detta tillstånd orsakas av en hög aluminiumbelastning hos dialyspatienter som exponerats för aluminium i dialysvätskan. 

Lindriga symptom på hjärnskador kan uppträda vid tillförsel på över 50 - 100 μg/l. Denna grad av CNS-påverkan har man inte kunna finna hos yrkesmässigt exponerade, men det finns misstankar om att långvarig aluminiumexponering kan vara orsak till neuropsykiatriska symptom. Fynd av ökade halter aluminium i hjärnor från patienter med Alzheimer har föranlett spekulationer om ett orsakssamband. 
Ett samband mellan en hög aluminiumhalt i dricksvattnet och ökad förekomst av Alzheimer har också diskuterats sedan en lång tid tillbaka.

Andra demenssymptom, parkinsons sjukdom, anemi, mag- och tarmirritationer samt skelettsjukdomar misstänks vara orsakad av aluminium.

Aluminiumsalt och vaccin
Aluminium förekommer ofta i vaccin, och då som adjuvans, dvs. ett hjälpämne som ska förbättra kroppens immunrespons säger man.

Farliga och ofarliga doser
FDA har gjort en studie har där man utgått från den maximala teoretiska mängden aluminium från vaccin som ett barn får i sig under första levnadsåret till 4,225 mg. Barnen utsätts för en långvarig exponering av aluminium som sprutas direkt in i kroppen där varje dos innehåller 05 mg. Aluminium är ett nervgift och vid exponering på små barn är det orimligt att tro att barnen inte tar skada efter upprepad påfyllning.

Ett vanligt argument från "pro-vaccin" sidan när det kommer till vacciner som innehåller aluminium är att aluminium finns överallt, att vi äter det  i vår mat (och annat). Detta argument är helt ogiltigt, eftersom det är i form av ett adjuvans i ett vaccin, som gör att aluminium förblir i kroppen. Det är precis vad den är utformad för att göra, det är syftet med ett adjuvans.
Det finns inga gränsvärden för aluminium fastslaget så hur vet man att en mängd på 4,225 mg som ett barn får genom det första årets vaccinering är ofarligt???

Några källor: Kokkärl av aluminium, målarfärg, tetraförpackningar med innanmäte av aluminium, aluminiumburkar och vacciner. Aluminium har en mycket utbredd användning både som ren metall och i legeringar, t.ex. i burkar för dryckesvaror, flygplanskroppar, båtar, motorer, bilar, fälgar, cyklar, färgämne i livsmedel (E 173), fasad- och takplåt, möbler, matfolie, leksaker, pyrotekniska produkter, raketbränsle.

Höga lufthalter kan uppstå vid aluminiumsvetsning och vid framställning av aluminiumpulver. Stort intag per os uppnås av individer som medicinerar med syraneutraliserande.

Maten står för en stor del av det aluminium vi får i oss. Om du regelbundet äter sura livsmedel, som tillagats eller förvarats i kärl av aluminium utan beläggning, kan du få i dig mer.

Förebyggande: Kalcium, magnesium och C-vitamin.


Cd – KADMIUM
Kadmium är ett metalliskt grundämne som räknas som en tungmetall.
Vi kan exponeras av kadmium från luften men handelsgödsel och avloppsslam som tillsätts åkermarken är troligtvis den största källan. Växtrötterna tar upp kadmium och halten i grödan varierar beroende på vilket växtslag, tillförsel och markförhållanden det är. Om åkermarken är försurad medför det ökad kadmiumhalt i grödan. Föroreningen av åkermarken och odlade grödor utgör nog den största källan för människor och djur.

EFSA har bedömt hälsoriskerna relaterade till förekomsten av kadmium i livsmedel genom en omfattande kartläggning av data fram till 2008. Man har sänkt gränsvärdet för kadmium till 2,5 μg/kg kroppsvikt och vecka, det är tre gånger lägre än tidigare. Under den nivån beräknar man att inte några allvarliga effekter skall förekomma. Kadmium samlas i lever och njurar hos både djur och människor.

I 2011 års kontrollprogram togs prover på kadmium och de högsta halterna hittades i ren, hjort, vildsvin och häst, i många fall över 1 mg kadmium/kg. Gränsvärdet för nöt, svin, får, och häst är 1mg/kg i njurarna för de övriga finns inga gränsvärden satta.

Förgiftning:
Kadmium ansamlas framför allt i njurarna och mängden ökar under livet beroende på att den biologiska halveringstiden är mellan 10 och 30 år. Under åren försämras njurarnas avgiftande förmåga och man får nedsatt njurfunktion under senare delen av livet.

Under de senaste årens forskning har det framkommit att kadmium påverkar risken för benskörhet och risken för frakturer i mycket större utsträckning an vad man tidigare trott och det även vid lägre exponeringsnivåer. Eftersom benskörhetsfrakturer ger stora samhällskostnader och mycket lidande för de drabbade, kan det inte uteslutas att kadmiumförgiftning orsakar ett folkhälsoproblem.

Forskning visar också att det finns starka misstankar om att kadmium ökar risken för vissa hormonberoende tumörer som till exempel bröst- och livmoderhalscancer. Man misstänker också att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar och att kadmiumförgiftning kan påverka tillväxten och intelligensen hos foster och små barn.

Några källor:

Om man inte är rökare är kosten den största källan till kadmium. Det genomsnittliga dagsintaget i Sverige uppskattas till 10 till 20 μg men en del av befolkningen kan få i sig mer än 50 μg/dag. Spannmål, rotfrukter, skaldjur, inälvsmat, svamp, kakao, fröer, grönsaker, tobaksrök, burkkonserver, konstgödning, paketeringsfolie, järn- och galvaniseringsindustrin anses vara de största källorna. 
Kadmium i tobaksrök absorberas effektivt i lungorna och rökare har 4 till 5 gånger högre kadmiumhalt i blodet och 1,5 till 5 gånger höger i njurbarken jämfört med icke-rökare.

Djurfoder
Höga mängder kadmium finns fosfater, kopparoxid, manganoxid, zinkoxid och mangansulfatmonoydrat. Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement och förblandningar innehåller höga mängder kadmium. Beredningar av foder för särskilda näringsbehov innehåller mer än 100 gånger det fastställda gränsvärdet. Helfoder för sällskapsdjur innehåller högre värde än det fastställda gränsvärdet.

Förebyggande: zink, selen, koppar, A-, B6-, E-vitaminer, vitlök och lecitin.


Ars – ARSENIK
Arsenik finns i två huvudformer, organisk och oorganisk. Oorganisk arsenik är den som är giftig för människan. Mängden oorganisk arsenik du får i dig beror mest på hur mycket av ämnet som finns i dricksvattnet och hur mycket spannmålsprodukter du äter, framför allt ris.
Grundvatten som är förorenat med arsenik används för bevattning i många länder bland annat spannmål och rot- och bladgrönsaker. Ris verkar vara särskilt mottagligt och kan lagra höga halter. 

Efsa:s och Livsmedelsverkets uppskattade intag av arsenik ligger nära det referensvärde för negativa hälsoeffekter som identifierats av Efsa på 0,3 och 8 µg/kg kroppsvikt och dag. Efsa uppmanar medlemsstaterna att minska arsenikexponeringen så mycket som möjligt.
Resultaten från Livsmedelsverkets undersökningar visar att risbaserade produkter kan vara en betydande källa till oorganisk arsenik i Sverige.

Doser på 150 mg kan det vara dödligt.

Förgiftning
WHO har klassat arsenik som cancerframkallande. Risken för cancer vid långtidsexponering via dricksvatten som innehåller 10 μg arsenik per liter har uppskattats till cirka tre fall (lung- och urinblåscancer) per 1000 exponerade personer. Denna risk är högre än den lågrisknivå på ett extra cancerfall per 100 000 exponerade som brukar betraktas som "acceptabel" när man sätter hälsobaserade riktvärden.

Arsenik som intas med mat/foder verkar i kroppen genom att blockera de enymer som används för cellernas kraftförsörjning vilket leder till att kapillärerna i tarmslemhinnan förlamar och drabbar mage- och tarm med buksmärtor kräkningar och diarré som följd. Sväljsvårigheter, diarré som kan leda till uttorkning, blod i urinen, muskelkramper och svår törst. Vitlöksandedräkt kan också vara ett symptom på förgiftning.

Några källor: 

Tobaksrök, smog, öl, vin, vissa vacciner, bordssalt, färgkritor, energidryck, bekämpningsmedelsindustrier, ris, spannmål grönsaker, fisk och skaldjur, besprutnings- och avlövningsmedel, lim, kosttillskott som innehåller alger, dolomit, kalkhaltiga havsalger och dricksvatten.

Djurfoder
Det finns rätt höga mängder arsenik i tillskottsfoder för sällskapsdjur som innehåller fisk, andra vattenlevande djur och produkter som framställs därur och/eller algmjöl och foderråvaror som framställs av alger. 
Beredningar av foder för särskilda näringsbehov som frigörs under lång tid med en koncentration av spårelement som är mer än 100 gånger högre än det fastställda gränsvärdet i helfoder.
Kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, magnesiumoxid, magnesiumkarbonat, järnpartiklar som används som spårämnen, fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement, zinkoxid, manganoxid och kopparoxid innehåller högre värden än satt gränsvärde. 
Ris och riskli innehåller höga värden av arsenik och borde av den orsaken inte användas som djurfoder.

Förebyggande: A-, C-, och E-vitamin, jod, svavel, zink, selen, kolin, metionin och cystein.VISSTE DU DET HÄR OM KOPPAR?
BEHÖVS KOPPAR
Koppar är ju ett mineral som är nödvändig för att kroppen skall fungera på alla plan. En vuxen häst på ca 600 kg behöver mellan 100 och 120 mg koppar per dag. Den får i sig ca 4-8 mg/kgts från hö och gräs samt ungefär lika mycket från havre /kgts. Så från en normal diet på hö och havre så täcker den sitt behov. Hårt arbetande hästar kan behöva mer.

Rekommenderat kopparintag för människa är 1,5 mg/dag. Den koppar som finns i kosten och det vatten man dricker samt det som finns i det kosttillskott som intas är fullt tillräckligt i de allra flesta fall.

KÄLLOR

Källor till koppar är dricksvatten och det finns i alla livsmedel. Mest hittar man i lever, nötter, frön och kakao enligt livsmedelsverket. Hö, betesgräs och havre är källor för hästen.
Det finns också koppar i vårt vatten och det avges också från kopparledningar.

Man får också komma ihåg att vitaminer och mineraler integrerar med varandra, så brist på ett ämne skapar störning i hela näringsbalansen.

GIFTIG METALL
MEN samtidigt som koppar är ett livsnödvändigt mineral så är den också en giftig metall och tillhör faktiskt de jämförelsevis mest giftiga metallerna också.
Koppar kan ha negativ inverkan på mark, sjöar och vattendrag. Det sprids ofta med rötslam från avloppsreningsverk och är mycket giftigt för mikroorganismer. Runt Stockholmstrakten är kopparhalterna av naturliga skäl höga i de områden där slam från Stockholms Vattenreningsverk sprids.


VARMT VATTEN DIREKT FRÅN KRANEN
Använd INTE varmt kranvatten i hästarnas vattenbaljor, som dryck eller i matlagningen. Då ökar risken för kopparförgiftning. Låt kranvattnet rinna tills det blir kallt innan du dricker det eller använder vid matlagning, då minskar kopparhalten. Vattna hellre hästarna med kallt vatten om du inte har en termobar under vintertid.


GRÄNSVÄRDEN
Det finns ett gemensamt gränsvärde för koppar i dricksvatten inom EU som är 2 milligram/liter för människor. Det ger inga förgiftningssymptom säger man, men akut förgiftning kan uppkomma på känsliga personer om halten av koppar överstiger 3 milligram koppar/ liter. Men man får inte heller glömma att även koppar lagras in i kroppen, i levern.
Några gränsvärden för hästar har jag inte hittat.


STILLASTÅENDE VATTEN FRÅN KOPPARRÖR
Vatten från kopparrör kan innehålla flera milligram koppar per liter. I prover tagna på dricksvatten som har varit stillastående i 12 timmar så har den högsta nivån mätts till 22 milligram/liter.
Vi människor dricker på sin höjd 1-2 liter vatten dagligen men hästen drickr minst 40 liter/dag vilket kan ge ett väldigt högt kopparintag.

Kopparrör utsätts för generell korrosion, stötvågor och punktkorrosion. Den generella korrosionen är ofta förknippad med mjukt, surt vatten. Vatten med ett pH under 6,5 och en hårdhet mindre än 60 milligram/liter är mycket aggressivt mot koppar och skall inte transporteras i sådana rör. Stötvågorna uppkommer genom att hastigheten på vattnet är högt och i kombination med mjukt vatten, hög temperatur och lågt pH förvärrars situationen.

DJURSTUDIER
Beroende på vilken art som har använts vid provning så ligger värdet mellan 15 och 416 milligram per kilo kroppsvikt på den dos vid vilket 50 % av försöksdjuren avlider.
Försök som har gjorts på hundar under ett år med en oral dos på 5 milligram per kilo kroppsvikt har givit skador på levern.

STUDIER PÅ MÄNNISKOR
Uppkastning, diarré och illamående är symptom på en akut kopparförgiftning och detta är styrkt av flera olika rapporter. Den uppskattade koncentrationen av koppar som ger symptom av detta slag när det gäller dricksvatten eller andra drycker är 30 milligram per liter, men detta värde kan variera beroende på sammansättningen av vätskan.
En dödlig oral dos för människor ligger på mellan 50 och 500 milligram koppar/kilo kroppsvikt.
Fler biverkningar på koppar är en förlamande trötthet, hjärtklappning, håravfall, torra ögon, depression, yrsel/svimningskänslor, "hjärndimma", vätskeansamlingar, huvudvärk mm.


KOPPARSPIRAL ÄR DET BRA DET?
Kopparspiral är ett livmoderinlägg med en koppartråd som har vridits runt skaftet. Totala kopparytan varierar mellan de olika spiralerna från 250 mm ² till 380 mm².
Kopparspiralen verkar framförallt genom att kopparjoner utsöndras i livmodern. Man uppger från Bayer att kopparfrisättningen ligger på 0,06 mg/dag hos den gamla typen av spiral med en kopparyta på 200 mm², närmare än så hittar jag inte några värden eftersom det tydligen inte finns nyare studier. Rekommenderat kopparintag för människa är 1,5 mg/dag. 
Om man betänker att kopparspiralen sitter 5 år och fortfarande avsöndrar koppar så blir utsöndringen 2,16 mg under 1 år, 109,5 mg under 5 år vilket naturligtvis är en liten mängd men man får även beräkna att det finns fler kopparkällor och att överskott lagras i kroppen.

...och här jag har inte ens berört utfällningar från kopparamalgamfyllningar...

Källa: Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Stockholms stad. Chalmers Tekniska Högskola
 I VITAMIN OCH MINERALANALYSEN INGÅR 
ÄVEN MÄTNING AV TOXISKA METALLERDessa analyssvar ges endast i form av tabeller.

Läs om vitaminer och mineraler

Läs om tungmetallförgiftning på hjärnnervernaKällor: Jordbruksverket, Karolinska institutet miljömedicin, Livsmedelsverket, kemikalieinspektionen, vaccinationsmyter.se, arbets- och miljömedicin, vaccin.me.


måndag 17 oktober 2016

VITAMINER OCH MINERALER

KORT BESKRIVNING AV 
VITAMINER OCH MINERALER

Hur ser din, eller ditt husdjurs, näringsbalans ut? Är det rätt balans på vitaminer och mineraler?

Vad är Vitaminer


Vitaminer är organiska ämnen som i små mängder är livsnödvändiga för organismen. Endast få av dem kan skapas av kroppen själv och måste därför tillföras genom kosten. Vid underskott kan det uppstå störningar som kan leda till sjukdom.

Vitaminerna delas in i två grupper efter deras löslighetsegenskaper. 
De fettlösliga är: A, D, E och Lecitin samt K-vitamin.
De fettlösliga vitaminerna utsöndras bara med avföringen. Vid långvarig överdriven dosering av koncentrerade enskilda vitaminer kan förgiftningssymptom uppträda.

De vattenlösliga är: B- och C-vitamin.
De lagras normalt inte i organismen, utan ett eventuellt överskott utsöndras med urin och svett. En konstant daglig tillförsel är därför nödvändig och de är svåra att överdosera.
Källor: B-vitaminerna är inte särskilt lika varandra kemiskt eller funktionellt men har däremot en likartad förekomst i livsmedel. Det medför att man sällan drabbas av brist på bara ett enda utan flera samtidigt. B-vitaminer är viktig för gravida och ammande kvinnor.

Skillnaden mellan oorganisk och organisk är inte densamma som mellan syntetisk och naturlig, vilket är en vanlig missuppfattning. Alla vitaminer är organiska - d.v.s. de är allihop ämnen som innehåller kol.

Faktorer som stör upptag av vitaminer
De vanligaste faktorerna som stör upptag och lagring av vitaminer i kroppen är följande: alkohol, tobak, kaffe, svart te, miljö och kemiska föroreningar och stress.
Olika mediciner som: p-piller, östrogen, cortison eller annan hormonbehandling, blodtrycksmedicin, vattendrivande medicin, hjärtmedicin, penicillin, antibiotika mm.

Vad är Mineraler


All materia, levande såväl som död, består av grundämnen eller kombinationer av grundämnen. Den mänskliga kroppen är inget undantag. En del av dessa grundämnen förekommer i oändligt små mängder vilka knappt är mätbara. Om koncentrationen är mindre än 1/50 000 av den totala kroppsvikten kallas de spårämnen. Att titta på kvantiteterna ger en falsk bild av spårämnenas betydelse. De är nämligen, trots deras ringa förekomst, av vital betydelse för alla livsprocesser.

Mineraler, som på många sätt liknar vitaminer, skiljer sig från dessa genom att de är oorganiska. Detta betyder att de inte kan skapas av levande organismer. Växter måste extrahera mineral ur jorden och däggdjuren måste extrahera dem ur den mat de äter.

Orsaken till att vi ofta lider brist på mineraler och spårämnen beror dels på att jorden utarmats av vårt sätt att odla den, samt att kroppen har svårt att ta upp många av dem i tillräcklig mängd från maten, de absorberas dåligt från mag– och tarmkanalen.

Kan mineral komma från växt- eller djurriket?
Material som har producerats direkt av växt- eller djurriket, det vill säga biogena material, räknas inte som mineral även om de ibland kan uppfylla kravet på att vara kristallina kemiska föreningar. 

Ibland kan dock en geologisk process ha tagit vid efter att ursprungsmaterialet har bildats eller avsatts. Till exempel kan växtrester som sedimenterar på en havs- eller sjöbotten (algkalk) omvandlas till en sedimentär bergart. Ett annat exempel är de många kolhaltiga material med ursprung i växt- och djurriket, som genom olika geologiska processer har omvandlats till mineral såsom grafit och diamant (rent, kristallint kol med hexagonal respektive kubisk struktur).

Arton viktiga mineraler
Man känner till ungefär arton mineraler som krävs för att kroppen skall fungera normalt. Bara sex av dessa har rekommenderad daglig dos. Det finns många andra mineraler man vet förekommer i kroppen utan att man kunnat påvisa dem som livsnödvändiga.

De verksamma mineralerna i kroppen är: Fluor, fosfor, jod, järn, kalcium, kalium, kobolt, koppar, krom, kisel, magnesium, mangan, molybden, natrium, selen, svavel, bor, vanadin och zink.

Brist ger sjukdomssymptom
Liksom många vitaminer återspeglas en mineralbrist av klart markerade kliniska symptom, såsom är fastställt med rakitis, struma, felaktig blodkoagulation, anemi osv. Mindre utpräglade brister kan ge upphov till anspänningar, sömnlöshet, trötthet, depression, retlighet, hud– och hårproblem. Symptom som störningar i musklernas sammandragningsförmåga, försvagade nervstyrda reaktioner, rubbningar i hjärtverksamheten har reagerat positivt när tillskott av mineralämnen getts terapeutiskt. Sådana symptom anses tyda på mineralundernäring i cellerna av samma typ som förekommer vid vitaminbrist.

Man bör alltid ta sina tillskott efter en måltid för att så mycket som möjligt skall absorberas.

Med rekommenderad daglig dos menas den mängd man bör få i sig varje dag med maten.
Med terapeutisk dos menas den dosering som man intar under en rekommenderad tid.


KORT BESKRIVNING AV DE OLIKA VITAMINERNADe fettlösliga vitaminerna
A-vitamin
Funktion: Det har betydelse för friska ögon och mörkerseende. Stärker de celler som täcker alla inre och yttre ytor. Ökar resistens mot infektioner och förgiftningar. Motverkar allergiska reaktioner. Aktiverar thymus och dess bildande av lymfocyter och ökar koncentrationen av syre till cellerna.

Följder av brist: Nattblindhet, överkänslighet mot ljus, ögonkatarr, oren hy och inflammationer i huden. Mjäll och kliande hårbotten, sköra och skrovliga naglar och ökad mottaglighet för infektioner. Inflammationer, allergier, eksem, acne, pormaskar bölder svullna körtlar och polyper.

Värt att veta om A-vitamin. Faktorer som påverkar behovet av A är miljögifter, giftgas substanser i maten, förorenat dricksvatten, passiv och aktiv rökning, strålbehandling i samband med cancer indikerar ökat inta av A. Du som tillför kroppen östrogen bör också öka ditt intag av A. Zink behövs för att frigöra A-vitamin från de lagrade förråden.

Symptom på överdosering: Illamående, kräkningar, nedsatt aptit, irritation, huvudvärk ömma armar och ben. Näsblod, yrsel röda missfärgningar av tandkött och symptomen upphör vid utsättande av vitaminet.
Sol på burk
D-vitamin
Funktion: D-vitamin håller balansen mellan kalcium och fosfor i blodet och understödjer bildande av benväv. Det främjar upptaget av kalcium från tarmen och vid underskott mobiliserar det kalcium från benstommen och hämmar utsöndringen via njurarna. Svaghet och missformning av skelettet, kramper, energiförlust, tandlossning, närsynthet, nervositet, lättretlighet, trötthet och snabb puls. D-vitamin är väsentlig för sköldkörtelns normala funktion. Det bildas från hudens egna kroppsoljor när den utsätts för solljus. Lagras liksom A-vitamin i levern.

Följder av brist: Vid kalciumbrist uppstår skelettsjukdomar, urkalkning kramper, katarakt, nervositet, sömnbesvär, förstoppning, avstannad tillväxt, hudsjukdomar och närsynthet.

Värt att veta om D-vitamin: Stora långvariga intag kan orsaka förhöjd kalcium-koncentration i blodet vilket kan leda till njur- och leverbelastning.

Symptom på överdosering: Illamående, kräkningar, ökad urinutsöndring, sängvätning, förkalkningar, lever- och njurskador.E-vitamin
Funktion: Vitaminet är en naturlig antioxidant, vilket förhindrar härskning av fetter och andra substanser. Skyddar blodkärlen för förkalkning, höjer syrekoncentrationen i blodet, stärker kapillärväggarna och deltat i bildandet av nya blodkärl för att kringgå blockeringar i vener och artärer. Det förbättrar musklernas syreförsörjning, motverkar ärrbildningar och har en läkande verkan på sår. Det ökar effekten av A-vitamin och skyddar lungorna mot luftföroreningar.

Följder av brist: Hjärt-och cirkulationssjukdomar, muskelbesvär, svaghetstillstånd, hormonella störningar, anemi, sterilitet, klimakteriebesvär, muskelbesvär, sår och ärr.

Värt att veta om E vitamin. Man har genom forskning kunnat konstatera att låg fruktbarhet, sterilitet, potensproblem och hormonella störningar kan vara följden av E brist. Kvinnor som äter p-piller eller får annan hormonbehandling bör tänka på tillskott av E. Äter du mycket oljor är tillskott av E viktig genom att det skyddar för härskning av fetter i kroppen och mot fria radikaler.

Symptom på överdosering: Toxiska doser kan orsaka nedsatt immunförsvar.

K-vitamin
Funktion: Medverkar till att det i levern bildas ämnen med en koagulerande verkan samt frisk benuppbyggnad.
Följder av brist: Vid underskott förlorar blodet sin förmåga att koagulera och blödningar kan inte stoppas.

Värt att veta om K-vitamin: Vid längre tids antibiotikabehandling kan brist uppstå. Långvarig diarré och gallopererade löper större risk för bristsymptom. Yoghurt är det bästa försvaret mot brist på K-vitamin. 
 
Symptom på överdosering: Stora doser kan orsaka allergiska reaktioner och illamående. En ökar risk för överdosering hos människor med hemolytisk anemi.


De vattenlösliga vitaminerna

B 1 - Tiamin
Funktion: B1 är en viktig vitamin vid förbränning av kolhydrater. Viktig för normal funktion av hjärna och nerver.  Reglerar hjärtfunktionen och pulsådrornas spänningstillstånd. Svagt vattendrivande, bra för magens syraproduktion och tarmens peristaltik.

Följder av brist: Neuralgi, matsmältningsbesvär, hypoglykemi, stickningar i händer och fötter, ryggskott, muskelsvaghet och ischias. Hjärtbesvär och blodtrycksförändringar och vätskeansamlingar. Försämrad inlärnings– och uppfattningsförmåga, dåligt minne, ångest, panikattacker och sötsug.

Värt att veta om B1. Om du röker, dricker alkohol hämmas upptaget av B1 från tunntarmen. Om du äter P-piller, mycket sötsaker ökar du behovet av B1. Har du för vana att ta något syraneutraliserande medel efter maten ökar förlusten av B1. Hjälper också till med utsöndring av toxiska metaller som t ex bly.

Symptom på överdosering: Okända.

B 2 - Riboflavin
Funktion: En co-enzym för många av de enzymer som styr cellandningen. Viktig för normal växt och reproduktion. Främjar normal funktion hos hud, hår, naglar och ögon. Medverkar vid förbränning av protein, kolhydrater och fett.

Följder av brist: Vanligt är sprickor i mungiporna, sårig hud kring näsborrarna, rynkor på överläppen. Ljuskänslighet, rinnande ögon som är grusiga och blodsprängda, starr, inflammation i tungan samt torra slemhinnor i mun och svalg. Muskelsvaghet, apatisk, klåda i underlivet och varma fötter.

Värt att veta om B2: Troligt att risken för brist ökar vid bantning, magsår eller diabetes. Vid p-pillerintag och östrogenbehandling ökar behovet. Kombineras med B 6 vid karpaltunnelsyndrom.

Symptom på överdosering: Okända

B 3 - Niacin
Funktion: Vitaminet fungerar som ett co-enzymmed påverkan på förbränning av fett, kolhydrater och protein. Det medverkar vid bildandet av könshormoner, cortison, thyroxin och insulin.  Medverkar också för normal nerv- och matsmältningsfunktion, sänker högt blodtryck och hög kolesterolhalt i blodet.

Följder av brist: Torr hud, besvär med matsmältningen och nervsystemet. Brist rubbar också magens saltsyreproduktion och kan orsaka grovtarmsinflammation. Yrsel, irritation, sömnproblem, illamående, kräkningar och huvudvärk kan också vara följden av brist. Brist kan också orsaka diabetes och höga kolesterolvärden.

Värt att veta om B3: Vitaminet motverkas av vatten, sulfa, sömntabletter, alkohol och östrogen. B3 kan bildas från tryptofan (aminosyra) tillsammans med B1, B2 och B6.

Symptom på överdosering: Mycket stor dos kan orsaka skador på pankreas, lever och galla.

B 5 – Pantotensyra
Funktion: B5 finns i alla celler som en beståndsdel i ett viktigt co-enzym som katalyserar förbränningen av alla energigivande näringsämnen. Vitaminet sänker blodets kolesterolhalt och förbättrar leverns avgiftande förmåga, däribland leverns förmåga att bryta ner medicinrester. Viktig för immunförsvaret och normal hormonfunktion. B5 ökar kroppens motstånd mot stress och strålning.

Följder av brist: Irritation, oro, kramp och bristande ko-ordination av musklerna. Trötthet och nedsatt tolerans mot socker. Nedsatt funktion hos binjurar och hypofys. Lågt blodtryck, ledsjukdomar med ledvärk och onda fötter. Viktig för livskraftigt hår och frisk hud.

Värt att veta om B5: Det motverkas av konservering, kaffe, sulfamediciner, sömntabletter, östrogen och alkohol.

Symptom på överdosering: Vid mycket höga doser kan smärttoleransen reduceras.

B 6 – Pyridoxin
Funktion: B6 är viktig för nedbrytning av, och uppbyggandet av proteiner. Det deltar i syntesen av DNA och RNA vilka är bärare av de ärftliga anlagen. Vitaminet förbrukas i större mängder av kroppen om man äter för mycket proteinrik kost. B6 håller kalium och natrium (salt och vatten) i rätt balans, den hjälper på så sätt kroppen att bli av med vätskeöverskott och verkar vattendrivande. B6 medverkar vid produktion av antikroppar och röda blodkroppar. Den är ett naturligt antihistamin och samverkar med B-12 vid bildningen av röda blodkroppar.

Följder av brist: Ledsjukdomar, problem med senor och ligament, karpaltunnelsyndrom, ödem, premenstruella kramper, anemi, allergier, ödem, stor risk att drabbas av åldersrelaterade sjukdomar och blodsockerstörningar. 

Värt att veta om B6: Kvinnor som äter p-piller och drabbas av depression vid brist och det lindrar vid graviditetsillamående och premenstruella besvär. Bristande förmåga att komma ihåg drömmar kan orsakas av B6 brist. Långvarig förvaring, konservering, upphettning, alkohol, och östrogen. Vid stort proteinintag ökar behovet av B6.

Symptom på överdosering: Njurstörningar, alltför höga doser kan orsaka stickningar i händer och på tungan, ljuskänslighet samt sömnstörningar på grund av för kraftig drömaktivitet.

B 8 – Biotin
Funktion: B8 medverkar vid cellernas oxidationsprocesser och katalyserar syntesen av fettsyror och hemoglobin. Vitaminer aktiverar bakteriebekämpande enzymer. B8 bidrar till en friskare tarmflora och ger lindring vid candidaöverväxt. B8 hjälper till att bibehålla frisk hud, hår och svettkörtlar. 

Följder av brist: Illamående, brist på aptit, viktnedgång, anemi, kraftig trötthet, depressioner, hallucinationer, panik, muskelsmärtor, torr hud, håravfall och överkänslighet för beröring, tidiga tecken på B8 brist är hudförändringar. Tecken och symptom på brist liknar dem vid B1 brist.

Värt att veta om B8: Vid brist på saltsyra och antibiotikabehandling försämras upptaget. Om man äter mer än ett rått ägg om dagen förhindras upptag av B8. Rökare, äldre och idrottsmän löper större risk att få brist. Bra resultat har setts vid behandling av ledproblem som orsakas av gikt samt eksem.

Symptom på överdosering: Okända.

B 9 – Folinsyra
Funktion: B9 är ett co-enzym vid en lång rad kemiska processer i cellerna och däribland syntesen av DNA och RNA. Det är en viktig faktor för celldelning, tillväxt och blodbildning. Folsyran är speciellt viktig för äggviteomsättningen och därmed viktig under graviditeten. Det anses att fostermissbildningar, spontana aborter och för tidigt födda barn kan ha samband med folsyrabrist. Den är viktig för celldelningen, under graviditeten sker en enorm celldelning, samt för mjölkproduktionen.Vitaminet är viktigt för normal saltsyreproduktion och upptag av näringsämnen från tarmen.

Följder av brist: Röd och inflammerad tunga, svidande läppar sår i munnen och magsår kan vara tecken på brist. Den är viktig för en frisk hud och skyddar huden från missfärgningar. Gomspalt, ryggmärgsbråck och andra fosterskador kan vara symptom på brist.

Värt att veta om B9: Äter du östrogen, sulfa, fenobarbital, magnecyl och dricker alkohol bör intaget av folsyra ökas. Bra att använda tillsammans med B12.

Symptom på överdosering: Försiktighet vid intag av epilepsimediciner, annars inga kända biverkningar.

B 12 – Cobalamin
Funktion: B12 medverkar vid bildandet av röda blodkroppar och är nödvändig för blodbildande organ och normal celldelning. Det är ett co-enzym vid nedbrytning av fett, kolhydrater och protein.
Den ger ökad energi, förbättrar koncentrationen, minnet och balansen. B12 är viktig för normal muskelstyrka och ett friskt nervsystem. Det motverkar utmattning, inkontinens och synnedsättning. B12 motverkar toxiska leverskador och fettlever samt stimulerar bildandet av gallsyror och sänker blodets kolesterolhalt.

Följder av brist: Nervskador, stickningar och krypningar i händer och fötter samt blodbrist. Depresioner, irritation, dålig koncentration och minne är vanligt. Huvudvärk, allergier, psoriasis, giktsjukdomar och åldersrelaterade besvär kan också orsakas av brist. 

Värt att veta om B12: Om Du är vegan, d.v.s. uteslutit mejeriprodukter och kött ur kosten, är groddar en stor B12 källa. Om Du dricker mycket alkohol är B12 ett viktigt komplement. Kombinerat med B9 kan B12 ge dig ny livslust. Det är ett välkänt faktum att vid exponering av lustgas orsakas brist på B12 i hjärnan.

Symptom på överdosering: Okända.

B 13 – Orotsyra
Funktion: B13 är ett av naturens viktigaste tillväxtbefrämjande ämnen. B13 stimulerar är viktig för de skyddande kroppsegna bakterierna samt tarm- och slemhinnefloran. Viktig för hjärnans funktion. Används för åldersrelaterade sjukdomar, degenerationer och MS.

Följder av brist: Dysbios, fotsvamp, tarm-, slid- och huddysbioser samt besvär med pankreas.

Symptom på överdosering: Okända.

B 15 – Pangaminsyra
Funktion: B15 reducerar organismens syrebehov och bildandet av mjölksyra i arbetande muskler. Det skyddar mot koloxidförgiftning och ökar blodets kapacitet att transportera syre.

Följder av brist: Åderförkalkning, leverbesvär, nuskelsjukdomar, alkohol- och drogmissbruk.

Symptom på överdosering: Okända.


C-vitamin
Funktion: C-vitamin är viktig för immunförsvaret, den stimulerar bildandet av antikroppar och ökar antalet och aktiviteten hos de vita blodkropparna. Det är dokumenterat, genom otaliga försök, att vitaminet är ett effektivt antitoxin som neutraliserar de flesta virus- och bakterietoxiner. Samtidigt stimulerar det bildandet av ett protein (interferon), som vid virusinfektioner skyddar cellerna mot angrepp. C-vitamin främjar upptag av näringsämnen som B9, kalcium, järn, zink, koppar och vissa aminosyror. Den understödjer en frisk bakterieflora i tarmen och fungerar naturligt laxerande. Den minskar risken för blodpropp i venerna. Binjurebarken är beroende av C-vitamin och kolesterol vilket förbrukas vid stress.

Följder av brist: C-vitamin kan orsaka nedsatt immunförsvar, slemhinneblödningar, näsblod, tandköttsinflammation och blåmärken. Täta och långvariga infektioner och låg aktivitet hos se vita blodkropparna. Brist kan orsaka bindvävssjukdomar.

 Värt att veta om C-vitamin: Den utgör ett effektivt skydd mot luftföroreningar, tungmetaller, besprutningsgifter samt tillsatser i mat och vatten. Rökare har större behov av C-vitamin, varje cigarrett förstör 25-100 mg, kvinnor som äter p-piller behöver extra tillskott.

Överdosering: Vitamin C är inte toxisk men stora doser kan orsaka diarré. Vid diarré minskas dosen. KORT BESKRIVNING PÅ DE OLIKA MINERALERNA


Ca - Kalcium
Funktion: Kalcium medverkar till att leda impulser i nervsystemet vilket reglerar musklernas kontraktion samt medverkar vid blodets koagulering. Kalcium deltar i magens produktion av magsyra.

Följder av brist: Porös och mjuk benstomme, muskelkramper, tandskador, blå fingrar och tår. Kramper i tarmen med förstoppning som följd, nervositet, sömnlöshet, depression, nedsatt smärttolerans.

Värt att veta om kalcium: Vid långvarig överdosering i kombination med D-vitamin kan kalcium fällas ut via njurarna vilket kan medföra att stenar bildas och att förkalkning uppstår. Detta förlopp kan motverkas av magnesium och B6 vitamin. Forskning har visat att en stor skuld till åderförkalkning och andra hjärt- och kärlsjukdomar är den homogeniserade mjölken och bör därför inte användas som kalciumkälla. Långvarig diarré kan också orsaka brist.

Överdosering: Trötthet, njursten, stela blodkärl till följd av förkalkning och förkalkningar i organ.

P – Fosfor
Funktion: Fosfor ingår i många av de enzymer som är viktig för näringsomsättningen och har betydelser för omsättning av fett och kolhydrater. Mineralen är viktig för ATP som är kroppens viktigaste energireserv. Viktig för hormonernas transport in i cellerna.

Följder av brist: Besvär med bukspottkörteln, mjuk benstomme, hämmad tillväxt och viktförlust. Försämrad funktion av hjärnans och nervernas kapacitet och allmän svaghet.

Värt att veta om fosfor: Se upp med mat som konserverats med fosfater och räkna in det i ditt dagliga intag. Vid högt fosforintag när man är äldre kan njurarna belastas.

Överdosering; Kan förskjuta pH värdet mot sur riktning vilket resulterar till att kalcium fälls ut från skelettet.
  
K – Kalium
Funktion: Kalium aktiverar ett stort antal enzymer och är viktigt för nervernas förmåga att reagera på stimulans och leda impulser. Det reglerar hjärtrytmen och har inflytande på det hormonella systemet och njurarna. Det medverkar vid omsättning av fett, kolhydrater och protein,

Följder av brist: Vid brist kan ödem uppstå, kronisk förstoppning, starka svettningar, lågt blodsocker och andra hormonella obalanser, allergi, stress och trötthet. Viktig för tarmperistaltiken som avstannar vid brist vilket orsakar gaser från förruttnelsebakterier och orsakar kolik, förstoppning och kvarhållande av urin.

Värt att veta om kalium: Om du dricker mycket kaffe, går på vattendrivande mediciner, äter mycket socker och dricker alkohol uppstår lätt kaliumbrist. 

Överdosering: Kan medföra muskelkramper och kraftig överdosering kan orsaka hjärtklappning.

Na – Natrium
Funktion: Natrium är viktig för vätskebalans och elektrolytbalans. Natrium är viktig för syra- och basbalansen, verkar främjande vid utsöndring av magsyra och för musklernas avslappnande förmåga.

Följder av brist: Vid kraftig svettning kan brist leda till värmeslag. Lågt blodtryck, utmattning, kramp, illamående och yrsel kan också vara tecken på brist.

Värt att veta om natrium: Det är ett lika viktigt att ha en bra balans på natrium som alla andra mineraler.

Överdosering: Kan orsaka blodtryckssjukdomar.

Kalium- och Natriumbalansen
Kalium finns inne i cellerna och natrium finns utanför, kalium och natrium medverkar till att upprätthålla en rad viktiga funktioner i kroppen som cellernas och vätskornas osmotiska tryck samt kroppens elektriska balans.

Mg - Magnesium
Funktion: Magnesium ingår i de enzymer som styr produktionen och förbrukning av energi vari bildandet och utnyttjandet av ATP ingår samt förbränningen av socker. Magnesium är en förutsättning för normal funktion av lever, bukspottkörtel, nervsystem och muskler.

Följder av brist: Kramper och epileptiska anfall, överkänslighet för ljus- och ljud. Spänningar, irritation, sömnlöshet, depression och skakningar. Högt blodtryck, lever- och bukspottkörtelsjukdomar är vanligt förekommande vid brist.

Värt att veta om magnesium: Om du behandlas med hormoner som p-piller och östrogen, dricker alkohol samt äter vätskedrivande bör du öka ditt intag. Om kalcium är lågt och fosforvärdet högt kan magnesium vara toxiskt. Vid kronisk trötthet har man sett att magnesium i kombination med kalium kan vara välgörande.

Överdosering: Kan förkomma vid vissa njursjukdomar. Kraftig överdosering kan orsaka magnesiumkoma som normalt kan upphävas genom kalciumtillskott.


MSM
S - Svavel
Funktion: Medverkar vid cellernas respirationsprocesser och alla avgiftande funktioner. Närvaron av svavel i de röda blodkropparna är en förutsättning för hemoglobinets förmåga att binda syre.

Följder av brist: Hud, hår, naglar, led- och brosksjukdomar är ofta en följd av brist.

Värt att veta om svavel: MSM är ett utmärkt kosttillskott för att förstärka upp svavelbalansen. Om du är vegan ökar risken för brist.

Överdosering: Okänt.

Fe - Järn
Funktion: Järn är en beståndsdel i hemoglobinet som transporterar syre från lungorna till kroppens celler och koldioxid den andra vägen. Ingår i enzymer som i cellerna styr respirationsprocessen.

Följder av brist: Kan uppstå på grund av underskott av magsyra samt brist på B6, B9, B12, zink, koppar och mangan. Järnbrist orsakar anemi, kronisk gikt och mottaglighet för infektioner. Förstoppning, andfåddhet, dimmsyn, ont i tungan, huvudvärk, sömnlöshet, håravfall, ulcerös kolit, förstoppning och förslappning i ändtarmsmuskulaturen kan vara andra tecken på brist. Lågt järn kan sätta ner sköldkörtelns och binjurarnas funktion.

Värt att veta om järn: Om du äter syraneutraliserande mediciner tas järn upp sämre. Intag av C-vitamin kan förbättra järnupptaget. Järn är ett mineral som är svårast för kroppen att ta upp. Om pH värdet i magsäcken är för basiskt absorberas inte järnet.

Överdosering: Kan orsaka förstoppning och inlagring av järn i levern. Järntabletter måste ovillkorligen förvaras oåtkomligt för små barn.

Zn - Zink
Funktion: Man har funnit att nästan alla ämnesomsättningsfunktioner är beroende av zink. Hormonproduktionen i hypofys, sköldkörtel, könsorgan och binjurar är beroende av mineralet. Den är viktig för ett friskt immunförsvar och för cellernas utnyttjande av järn samt för upptag av A-vitamin.

Följder av brist: Alla former av hudbesvär, långsamt läkande av sår, håravfall och mental ohälsa. Nedsatt smak och lukt samt försämrad mjölkproduktion hos ammande kvinnor. Hormonella besvär är vanligt vid brist.

Värt att veta om zink: Zink läker alla inre sår fortare och är viktig att tillsätta efter operationer. Du behöver öka intag av zink om du är vegan, alkoholist, diabetiker, lider av impotens eller andra underlivsbesvär. Förlusten av zink ökar vid intag av kaffe och vattendrivande läkemedel. 

Överdosering: Zink blir giftig först i väldigt höga doser.Kisel för den elastiska vävnaderna
Si - Kisel
Funktion: Kisel är viktigt för tillväxt och utveckling. Det är stärkande på bindväv, muskler, ben tänder, hår, hud och slemhinnor. Tillsammans med koppar underhåller kisel bindvävens elasticitet.

Följder av brist: Ben- och ledbesvär, lösa tänder, rynkig och slapp hud, håravfall samt dålig kvalitet på naglar. Nedsatt immunförsvar, bihåle- och slemhinnebesvär.

Värt att veta om kisel: Vid stigande ålder minskar kiselkoncentrationen i thymus och förslappning i de stor pulsådrorna. Man har sett att det finns ett samband mellan hjärtinfarkter och lågt kisel i kroppen.

Överdosering: Toxiska symptom är sällsynta.

F - Fluor
Funktion: Fluor skyddar tandemaljen mot kariesangrepp. När fluoridjonerna byggs in i emaljen blir den mer resistent mot de syraproducerande bakterierna. Samma process äger rum i benstommen vars kristallstruktur blir starkare när fluor tillförs i tillräckliga mängder. Fluor har också inflytande på hormonella processer.

Följder av brist: Tank – och skelettskador kan uppstå.

Värt att veta om fluor: Det fluor som man använder i tandvårdsprodukter är natriumfluorid vilket är ett giftigt avfall från industrin. Kolla innan du tar några fluor produkter att det är kalciumfluorid vilket är det kroppsegna fluoret som inte är giftigt. Bäst är att täcka sitt behov av fluor med vävnadssaltet kalciumfluorid.

Överdosering: Längre tids användning av natriumfluorid kan orsaka tandskador.

Cu - Koppar
Funktion: Det är en viktig enzymkomponent som ingår i de enzymer som kontrollerar cellandningen och bildandet av hemoglobin samt pigment i hud och hår. Koppar medverkar vid bildandet av bindvävsfibrer, jod och vid omsättning av C-vitamin och adrenalin.

Följder av brist: Ökad känslighet för stress, infektioner och förgiftningar. Inflammationer i blodkärlen med ärrbildning i blodbanorna, förstorat hjärta och svaga blodkärl. Allergiska hud- och luftvägsbesvär samt blodbrist.

Värt att veta om koppar: Mineralet håller fettämnena i blodet i uppläst tillstånd genom att sänka deras smältpunkt.

Överdosering: Giftigt i stora doser och symptom på överdosering är illamående, diarré, yrsel och metallsmak i munnen.

J - Jod
Funktion: Den största delen av det cirkulerande jodet tas upp av sköldkörteln och bildar hormonet thyoxin. Hormonet reglerar hastigheten på ämnesomsättningen i alla organ och celler. Det kontrollerar hudens tillstånd, befrämjar tillväxt och utveckling samt befrämjar den fysiska och mentala aktiviteten.

Följder av brist: Jodbrist förorsakar struma, d.v.s. sköldkörtelförstoring. Brist hos barn kan orsaka hämmad tillväxt och mental utveckling. Anemi, lågt blodtryck, trötthet, mental apati och mottaglighet för infektioner.

Värt att veta om jod: Om man konstant upprätthåller en optimal jodkoncentration i blodet fungerar det som ett skydd mot nedfall av radioaktivt jod. 

Överdosering: Störning på sköldkörteln hos personer som har en dysfunktion. 

Se – Selen
Funktion: Selen är den kraftigaste antioxidanten och förhindrar effektivt oönskade jäsningsprocesser och är därför viktig för cellernas syreförsörjning. Skyddar cellerna mot giftiga substanser som kvicksilver och kadmium.

Följder av brist: Hjärt- och cirkulationssjukdomar samt åderförkalkning och högt blodtrycket. Andra bristsymptom är sterilitet, impotens och ålderdomsbesvär. Grå starr och hudbesvär kan också orsakas av brist
.
Värt att veta om selen: Förutom låga selenhalter i jorden förstörs selen genom raffinering och tillagning av födan. Behoven täcks inte av det selen man får i sig med svensk husmanskost. Om du är rökare, dricker alkohol, är gammal, ungdom, gravid  eller har 

Överdosering: Selen är ytterst giftigt och symptom på överdosering kan vara vitlöksandedräkt, metallsmak på tungan, hudutslag, håravfall och fläckvis håravfall. 
Djur som överdoseras med selen drabbas av blindhet, muskelförlamning, leverskador, anemi, benskörhet, andningsbesvär och buksmärtor.

Mn - Mangan
Funktion: Ingår i de enzymer som deltar i enzymer som katalyserar ämnesomsättningen av protein, kolhydrater och fett. Tillsammans med krom har mineralet en reglerande inverkan på blodsockret. Mangan är en viktig mineral för nervsystemet och främjar den neuro-muskulära funktionen. Mangan medverkar vid bildandet av sköldkörtelhormoner.

Följder av brist: Manganbrist kan medföra en allvarlig neruo-muskulär sjukdom; myastenia gravis (MG). Sterilitet, diabetes, sänkning av dopamin och struma är andra bristtillstånd. Återkommande yrsel, ömma bröstvårtor, krampanfall och förlust av hårfärg är andra bristsymptom.

Värt att veta om mangan: Saliv innehåller en manganhaltig förening som skyddar tänderna mot karies.

Överdosering: Mangan som tillskott är till största delen ogiftig och man har inte kunnat fastställa några bieffekter. Gruvarbetare som andats in stora mängder manganånga har drabbats av psykiska besvär.

Cr - Krom
Funktion: När man äter socker så stiger blodets kromkoncentration parallellt med mängden insulin. Detta fenomen uppträder inte hos diabetiker. Insulinet är fullständigt inaktivt tills det kommer i kontakt med kromet på cellernas yttersidor. Kromet byggs in i insulinmolekylen som därmed blir biologiskt aktiv. Även ögonlinsens tillstånd är beroende av krom.

Följder av brist: Det är förmodligen en bidragande orsak vid sockersjuka och hypoglykemi. Andra följder är gråstarr och åderförkalkning. 

Värt att veta om krom: Om Du motionerar, idrottar eller stressar förbrukar kroppen mera krom. Äter du mycket sötsaker ökas utsöndringen av mineralen. Krom ökar blodsockertillförseln till muskelcellerna och ökar förbränningen av fett.

Överdosering: Krom är till största delen ogiftigt men mycket stora doser kan orsaka allergier.

Mo - Molybden
Funktion: Mineralet ingår tillsammans med järn i en enzymaktivitet som medverkar vid bildandet av urinsyra. Är viktigt för tandemaljen och understödjer att fluorid lagras in i emaljen och skyddar mot kariesangrepp, medverkar också till att förhindra kopparförgiftning. 

Följder av brist: Kan medföra tand- och njurskador samt impotens och sjukdomar i struphuvudet. Humörsvängningar, depression, rädsla, överkänslighet för kemikalier och lågt blodsocker.
Brist hos djur orsakar viktförlust, dålig matlust och för tidig död.

Värt att veta om molybden: Troligtvis är urinsyregikt en följd av molybdenbrist. 

Överdosering: Molybden är i stor utsträckning ogiftigt men stora doser kan orsaka ledstelhet.

Co – Kobolt
Funktion: Mineralet främjar upptaget av järn och bidrar till sammansättningen av hypofys- och binjurebarkshormoner. Kobolthaltiga enzymer befrämjar användning av protein, kolhydrater och fett.

Följder av brist: Anemi, benmärgsskador, koordinationsstörningar och förlamningar.

Värt att veta om kobolt: Kobolt är ett ämne som används för att dopa hästar på grund av den syrebefrämjande förmågan, men då är det megadoser som används.

Överdosering: Okända.


Kalfosmin innehåller Bor

B - Bor
Funktion: Bor är viktig för att optimera upptag av kalcium för benstommens omsättning. Det befrämjar metabolismen av koppar, magnesium, kalcium och D-vitamin. Bor motverkar anemi, förbättrar minnet och förebygger artros och besvär vid menopaus.

Följder av brist: Kan hämma tillväxten och öka utsöndring av kalcium och magnesium i urinen, orsaka svaghet i skelettet och hämmar produktionen av östrogen och testosteron.

Värt att veta om bor: Tillskott av bor verkar motverka psykiska sjukdomar, förbättrar minnet och stärker tänderna. Områden med lite bor i markerna har ökad förekomst av artrit hos befolkning och djur.

Överdosering: Okända.


VITAMIN OCH MINERALANALYS