söndag 25 januari 2015

HÄSTENS ENDOKRINA KÖRTLAR

HÄSTENS ENDOKRINA KÖRTELSYSTEM
Varje häst, även om den är av samma ras, har sin personlighet vilket är styrt bland annat av de endokrina körtlarna. De är omkopplare, transformatorer, för att förmedla hästens personliga särart, dess känslor och intelligens. Det endokrina körtelsystemet reglerar, tillsammans med hypotalamus, impulser och drifter.

Med det endokrina körtelsystemet menar man de körtlar som insöndrar hormoner till nerver och blod för att nå ett målorgan där det har en mycket specifik effekt. De endokrina körtlarna fungerar i samverkan med varandra och fel hormonsammansättning kan skapa många oförklarliga symptom hos hästen.

En häst är en häst, den skall behandlas som en häst och den känner instinktivt igen en annan häst vilken ras den än har.

De endokrina körtlarna jag kommer att beröra är Gl. Suprarenales, Gonaderna, Pancreas, Thymus, Gl. Thyroidea,  Gl. Parathyroidea och Hypofysen.


Glandula suprarenales / BinjurarnaHos hästen är binjurarna väl utvecklade för här ligger dess överlevnadsenergi och den psykiska stabiliteten som har sitt ursprung i hästens flockidentitet. Väl fungerande binjurar skärper hästens sinnen och stärker dess självbevarelsedrift.

Binjurarna består av bark och märg. Binjurebarken är ett livsviktigt organ och barkhormonet cortisol har till uppgift att vidmakthålla den biokemiska jämnvikten i organismen.
I binjurebarken bildas även det manlig könshormonet  androgen.
Organismens förmåga att utstå stress beror i avgörande grad på cortisolinsöndringen. Barkens hormoner är också av betydelse för ett normalt blodtryck och en normal cirkulation.
Binjuremärgen producerar adrenalin, noradrenalin och dopamin. Ökad insöndring av hormonerna åstadkoms av psykiska och fysiska faktorer som fruktan, stress, kroppsarbete, värme och kyla.
Magnesium, askorbinsyra och järn är viktiga för binjurarnas funktionGonaderna / Könskörtlarna
Ovarier, testiklar och binjurar har en nära samverkan med varandra för att stärka hästens förmåga till uthållighet, livskraft och det viktigaste;  artens överlevnad  genom fortplantning.


Stoets hormonella könskörtlar är ovarierna vilka producerar östrogen och progesteron. Livmodern producerar även prostaglandiner vilka deltar i livmoderns sammandragningar vid fölning.

Könskaraktären, muskeluppbyggnaden och skelettet är beroende av att ovarierna producerar sina hormoner
Väl fungerande ovarier ger stoet god fertilitet och en utmärkt förmåga att ta hand om sitt föl.
Hingstens hormonella könskörtlar är testiklarna vilka producerar det manliga hormonet testosteron. Testiklarna bildar spermier och prostatan producerar prostaglandiner som finns med i sädesvätskan.
Könskaraktären och  muskeluppbyggnaden  hos hingsten är beroende av testosteron.
Väl fungerande testiklar ger hingsten god fertilitet och starka ledaregenskaper.


Stuteri Leal-Lealpre

Pancreas endokrina funktion


kentaurmagasin.se

Binjurarnas funktion präglar flockidentiteten medan pancreas är kopplat till hästens personlighet, fysiska styrka och  prestationsförmåga.
En väl fungerande pancreas ger hästen stark vilja och mycket bra energiupplagring i musklerna.

Pancreas har två funktioner, dels att producera enzymer, dels att insöndra hormonerna insulin och glukagon. De båda hormonerna medverkar till att reglera blodsockret.
Glukagon får blodsockret att stiga genom att stimulera levern att bryta ner stärkelse till socker som går ut i blodet.
Insulin får blodsockret att sjunka genom att befrämja upptag av glukos i vävnaderna.
Alltså: Pancreas hormoner omvandlar, tillsammans med levern, kolhydrater till glukos.

Glukos är den viktigaste transportformen av kolhydrater i blodet och cellernas centrala energikälla. Adinosin-Tri-Phosphat (ATP) fungerar som cellernas energilager.
Glukos lagras i levern och i musklerna tillsammans med syre och det som inte förbränns omvandlas ytterligare och lagras i form av fetter i fettvävnaden

Hästens energilager utnyttjas olika beroende på hur hårt och länge musklerna får arbeta samt hur vältränad hästen är.

Vid en kortvarig (mindre än 2 minuter) prestation erhåller kroppen energi genom anaerob (utan syre) spjälkning av glukos.

Vid prestation längre än 2 minuter är det de aeroba (med syre) processerna i kroppen som dominerar energiomsättningen.
Glukos- och syrelagrens storlek i musklerna kan vara avgörande för prestationsresultatet.
När hästen är i vila och vid måttligt tungt muskelarbete används fett som bränsle.

Vid prestationer som tar mer än 1 1/2 - 2  timmar, och när glukosförrådet är slut, övergår kroppen till fettförbränning.  Tempot måste då sänkas eftersom fett kräver mer syre än kolhydrater  för sin förbränning.

När glukosförrådet tar slut sjunker blodsockerhalten vilket försämrar hjärnans och nervsystemets funktioner.

Thymus / Brässen


salstasponnystuteri.se
Thymus funktioner är kopplad  till hästens immunförsvar och "pubertet".

Före "puberteten" hämmar den könsutveckling, reglerar mognadsprocessen hos immunförsvaret och specialutbildar T-lymfocyterna.

Det krävs även järn för produktion av T-lymfocyter.

Efter "puberteten" befrämjar den, tillsammans med könskörtlarna; könskaraktär-, muskeluppbyggnad- och fettinlagring


Glandula Thyroidea / Sköldkörtel

Internetbild

Thyroidea  präglar en psykiskt stark, orädd och självständig individ som är trygg i flocken och känner förtroende för ledaren (om inte övertar den ledarrollen).
En väl fungerande thyroidea gör  hästen social samt ger den förmågan att fatta snabba beslut, i vilt tillstånd är det livsavgörande.

Thyroidea insöndrar främst Thyroxin (T4) och Trijodotyronin (T3) och dessa hormoner styr ämnesomsättningen på cellnivå.
Thyriodea bildar större delen av kroppens jod-, järn-, fosfor- och arsenikföreningar.

Körteln har även en speciell jodpump och av alla kroppens organ förbrukar levern mest. Jod har bland annat till uppgift att reglera cellandningen och energi-omsättningen.

Binjurarna får sin kraft från thyroedeas järn och dess samverkan bör fungera om självständighet och självbevarelsedrift skall fungera normalt.
Fosforbalansen är viktig för hjärnan, nervsystemet och svarar för en del av näringstransporten till cellerna .
Arsenik, vilket räknas till de livsnödvändiga spårämnena, är viktig för en frisk hud, hudens pigmentering och för att binjurarna skall fungera normalt.


Gl. parathyroidea / Bisköldkörtlarna
Hästens kropp innehåller samma grundämnen som den via födan fått ur jordskorpan.

Grundämnena i kroppen är i andra proportioner än i jorden och olika organ sköter mineralbalansen.

Ett sådant organ är parathyroidea, det är fyra små kötrlar som insöndrar parathormon vilket reglerar kalcium och fosfatjonernas transport genom cellernas olika membranstrukturer.
Skelettet utgör det huvudsakliga kalcium- och fosfatförrådet. Hos stoet samverkar ovarierna med parathyroidea för att befrämja ett starkt skelett.


Hypofysen


Internetbild

Hypofys, hypotalamus och epifys är centrala körtlar för hela det endokrina systemet och får signaler via hjärnans nerver. Ett samstämmigt fungerande av hjärnan och dessa körtlar gör hästen vaken, uppmärksam och intelligent.

Hypofysen består av en framlob och en baklob och stimuleras av hormoner från hypotalamus och nervsystemet.

Hypofysen är den dominerande inresekretoriska körteln som insöndrar ett tiotal hormoner som i sin tur styr de andra hormonella körtlarnas insöndring.

Hypofysens framlob insöndrar hormoner som befrämjar andra målorgans utveckling och tillväxt. Musklernas utveckling befrämjas av könskörtlarnas och hypofysens samverkan.
Hypofysens baklob insöndrar hormoner vilka samverkar med binjurarna och njurarna för att reglera vätskebalansen och törstförnimmelserna.

Symptom vid belastning i det endokrina systemet

Alla körtlar i det endokrina systemet samverkar med varandra i ett komplicerat  signalsystem.
Men kommer det "grus i maskineriet" så påverkas alla körtlarna samtidigt och det finns många faktorer som kan orsaka symptom.

En vanlig orsak till "grus i maskineriet" är belastning på matsmältningsorganen som oftast orsakas av de sockerrika fabriksproducerade foder.

Hormonbehandling av hästen skapar obalans i hela det hormonella körtelsystemet!


Hästen är aggressiv


Hippson
Rädsla, stress och aggressivitet  är oftast knyten till binjurarna, gonaderna och pancreas. Det kan bero på förgiftning, medicinsk behandling med hormoner, näringsbrist och/eller felfodring. Hästen får en hormonell obalans vid pälssättning och/eller pälsfällning eftersom det förloppen styrs av ljus och hormoner; den snällaste hästen förvandlas till ett argsint odjur.

Hingsten har låg fertilitet
Låg fertilitet hos hingsten är oftast knuten till binjurarna, gonaderna och thymus.
Det kan röra sig om ett nedsatt immunförsvar på grund av allergi (oftast foderrelaterad), näringsbrist, förgiftning, medicinering med cortison och/eller andra steroidhormoner (östrogener-testosteroner). 
                                           
Stoet har låg fertilitet och/eller kastar
Låg fertilitet hos stoet är oftast knuten till gonaderna, uterus, thymus och thyroidea.
Det kan röra sig om ett nedsatt immunförsvar på grund av allergi (oftast foderrelaterad), näringsbrist, förgiftning (mögelförgiftning), medicinering med cortison och/eller andra steroidhormoner. Magstörningar kan också påverka fertiliteten hos stoet.


Hästen kan inte utnyttja hela sin kapacitet


sverigesradio.se

Binjurar och pancreas är oftast knuten till prestationsresultaten.                                      
Pancreas och levern omvandlar kolhydrater till glukos. Glukos är kroppens bränsle och för att bränslet skall kunna lagras och utnyttjas när prestationsresultat skall uppnås måste det finnas lagrat i musklerna tillsammans med syre.

Det är viktigt att hästen har "tankats" med rätt bränsle. Om hästen matas med för den olämpliga kolhydrater som t ex upphettad/mikroniserad/hydroliserad säd, ris och majs ger det för hög insulinfrisättning och blodsockret sjunker. Det innebär att det lagras för mycket ”oförbrända” kolhydrater i musklerna. 1 gram oförbrända kolhydrater binder 3 gram vatten. Det innebär att muskeln blir vattenfylld och tung och det kan vara en anledningen till att hästen inte orkar prestera något.
Förutsättningen för att hästen skall göra en bra prestation är först och främst ett för hästen naturligt foder.
Om muskeln inte har lagrat syre till förbränningen  orkar heller inte hästen prestera något.
Om kolhydraterna (glukosen) inte räcker  till ger det också prestationssvaghet.

Störningar på thyroidea
Hästen är trög och trött  eller väldigt stirrig och orolig. Den blir fet eller väldigt mager. Detta kan vara symptom på en funktionsstörning på  thyroidea. Detta kan bero på jodbrist på grund av leverbelastning, foderallergi eller att hästen har stressats onormalt mycket
.
Muskelkramper
Binjurarna, gonaderna och parathyroidea har en samverkan när det gäller kalciumbalansen i kroppen. Om blodets kalciumnivå sjunker påverkas magnesiumbalansen och hästen får spänningar och kramper "sendrag" i olika muskelgrupper vilket kan visa sig över korset, ljumskarna och i bakbenen.

Equine Metabolic Syndrom
På senare år har hästen fått "vällevnadssjukdomar", diabetes, fång, glutenallergi och många fler som har sitt ursprung i det hormonella systemet. Kommer att utvecklas i ett annat inlägg.Endofor för Henne och Gentifor för HonomOm det blir "grus i maskineriet" (det hormonella sysemet) hos hästen, då kombinerar vi Endofor eller Gentifor med Minesyl för att understödja hela det hormonella systemet. 

Inför betäckning
Endofor understödjer stoets metaboliska system såväl som hennes fertilitet och förmåga att bli dräktig och bära fram ett föl. 

Gentifor understödjer hingstens metaboliska system och även hans bildning och produktion av spermier. Kom ihåg att det tar ca 2 månader för spermierna att mogna och därför kan det vara en bra idé att börja understödja i god tid inför betäckningen.

EMS - Equine Metabolic Symptom
De här medlen understödjer pankreas och binjurar om hästen har utvecklat EMS, IR och Fång. Här är också vikten av ett biologiskt anpassat foder av allra största vikt.

Pälssättning och Pälsfällning
Om hästen har problem och blir grinig eller deppig vid pälsfällning/pälssättning så använder vi PälsoHov i kombination med ovanstående produkter beroende på om det är en hon eller han. Det hormonella systemet är nära involverat i pälsfällning- och pälssättningsperioderna. 
1 kommentar:

  1. Har du nån ide på hosta hos 1häst i en grupp på 20 indevider? Alla står inte tillsammans, smittats till vissa, vet. kollat så inget allvarligt men 1häst som är källarn blir inte helt frisk pågått i minst 2månader?

    SvaraRadera